Uttalelsen falt i forbindelse med en krangel mellom en 57 år gammel mann og en 16 år gammel jente. Tildragelsen skjedde på Jessheim togstasjon sommeren 2020. I tingretten ble mannen frikjent, mens lagmannsretten dømte ham til 30 dager betinget fengsel og 25.000 kroner i bot.

I en dissensdom Høyesterett kunngjorde torsdag, konkluderer tre av dommerne med at den aktuelle uttalelsen er straffbar fordi den ble fremsatt av en voksen til et barn. Førstvoterende Cecilie Østensen Berglund understreker i sitt votum at ytringen er helt i grenseland av hva som er straffbart overfor barn, og at den ikke ville vært straffbar om den hadde vært fremsatt overfor en voksen. Berglund skriver:

«Slik jeg ser det, må det legges betydelig vekt på at både små
barn og ungdommer er sårbare for denne type ytringer som knytter seg til deres etnisitet. Det fremgår videre av Innst. S nr. 270 (2003–2004) punkt 4.5.1 at barn og unge med minoritetsbakgrunn rammes ekstra hardt av rasistiske utsagn. Beskyttelsen av barns personlige integritet var da også noe bakgrunnen for bestemmelsen i Grunnloven § 104 om beskyttelse av barns menneskeverd (...).»

Mindretallet er ikke uenig i at det skal tillegges vekt at ytringen ble fremsatt overfor et barn. Mindretallet er derimot ikke enig i at denne konkrete uttalelsen er over grensen for det straffbare. Annenvoterende Kristin Normann skriver:

«Jeg legger videre vekt på at det også utenfor ytringsfrihetens kjerneområde, som vi her er, "gjelder en relativt romslig margin for smakløse ytringer", se blant annet HR-2020-184-A avsnitt 28 som førstvoterende viser til. Dette innebærer at det også i situasjoner som her er rom for å velge smakløse ord og formuleringer uten at dette medfører straffansvar. Skulle den ytringen tiltalte fremsatte bedømmes som en overtredelse av straffeloven § 185, har jeg vanskelig for å se at den «relativt romslige marginen» gis et innhold.»

Oppheves likevel

Selv om flertallet altså finner ytringen straffbar, ender Høyesterett likevel med å opphevde lagmannsrettens dom. Dette fordi et samlet Høyesterett mener lagmannsretten brukte dolus eventualis feil da den drøftet om tiltalte skjønte at fornærmede var under 18 år. Og fornærmedes alder er altså i dette tilfellet blitt et straffbarhetsvilkår. Høyesterett legger videre til grunn at tingrettens domsgrunner knyttet til hvor gammel fornærmede fremsto på gjerningstidspunktet, ikke ga tilstrekkelig grunnlag for å avsi dom i lagmannsretten. Den skulle derfor vært opphevet.

Dommens konklusjon er deretter at både lagmannsrettens og tingrettens dom oppheves. Forsvarer Halvard Helle sier at han etter dette forventer at saken ikke vil bli fremmet på nytt av påtalemyndigheten.

– Prinsipielt betyr likevel dette at Høyesterett har trukket en nedre grense for hva som er en straffbar ytring overfor voksne. Jeg mener det er verdt å merke seg dissensen, som påpeker at ved å gjøre et slikt utsagn straffbart, så gjøres rommet for smakløse ytringer svært snevert.

– Er det et problem?

– Det jeg argumenterte for i retten, er at dersom denne grensen settes for lavt, så vil det kunne bidra til å uthule straffebudets effektivitet. Du vil kunne få så mange saker at politiets mulighett til å forfølge de virkelig alvorlige ytringene vil kunne svekkes, sier Helle.

Hele Høyesteretts avgjørelse finner du her.