Eidsivating lagmannsrett tilkjente i november en kvinne 350.000 kroner i oppreisningserstatning. Grunnlaget var en sak om langvarig mishandling og seksuelle krenkelser fra ektefellen.

Beløpet kom i stand ved at kvinnen ble tilkjent 150.000 kroner for mishandling i nære relasjoner, og deretter og 200.000 kroner for «flere skadevoldende intimitetskrenkelser». Beløpet ble fastsatt under dissens fra fagdommerne.

I en avgjørelse Høyesterett avsa mandag, slår retten fast at lagmannsrettens flertall, meddommerne, har utmålt oppreisningen feil. Standardbeløpene for flere skadevoldende handlinger skal ikke summeres, men sees i sammenheng, skriver Høyesterett:

«Samlet ble oppreisningen utmålt til 350 000 kroner. Retten vurderte altså de to krenkelsene hver for seg og la sammen oppreisningsbeløpene uten å foreta noen mer helhetlig vurdering. Etter min mening er dette feil tilnærming.

Fastsettelsen av straff skjer ved at man tar utgangspunkt i straffen for det mest alvorlige forholdet, og at det deretter gis et tillegg for de øvrige forholdene, jf. straffeloven § 79 bokstav a og HR-2017-1282-A avsnitt 75. Det betyr at straffen normalt vil bli lavere enn om straffen for hvert enkelt tilfelle legges sammen.»

På samme måte vil oppreisningen bli lavere om forholdene vurderes samlet, skriver retten. Det må dermed foretas en samlet og skjønnsmessig utmåling av oppreisningen. Høyesterett skriver:

«Vår sak gjelder utmåling av oppreisning for mishandling som pågikk i om lag ni år og for seksuelle krenkelser i en periode på tre år. Samlet sett må den psykiske og fysiske mishandlingen betegnes som grov. De seksuelle forholdene gjelder grovt uaktsomme samleier mot ektefellens vilje, i en periode på tre år parallelt med mishandlingen. Med utgangspunkt i en samlet vurdering og basert på alvorligheten og langvarigheten av forholdene og på utgangsstraffen som er antydet i saken for de forholdene han er straffedømt for, mener jeg oppreisningen her passende kan settes til 250 000 kroner.»

Dommen finner du her