Den da 22 år gamle mannen ble sommeren 2022 stoppet av politiet mens han promillekjørte elektrisk sparkesykkel i Moss. Dette skjedde bare noen uker etter forskriftsendringen som omdefinerte sparkesyklene til motorvogn, slik at promillegrensene slo inn som ved bilkjøring.

For dette ble mannen senere på høsten dømt til 21 dagers betinget fengsel, tap av førerrett i 18 måneder og 10.000 kroner i bot. Senere kom imidlertid Høyesterett som kjent til at man ikke skulle legge straffnivået for promillesparkesykling på samme nivå som bilkjøring.

Annonse

Brækhus er i rask vekst og vi trenger 10 nye advokater!

Anket til gunst

Som følge av dette valgte påtalemyndigheten å benytte seg av spesialbestemmelsen i straffeprosessloven § 309, som sier at påtalemyndigheten kan anke til gunst for siktede også om dommen er rettskraftig.

Lagmannsretten satte deretter straffen til 25.000 kroner i bot, null tap av førerrett og null betinget fengsel. Sistnevnte fikk imidlertid liten praktisk betydning, all den tid både den betingede fengselsstraffen og førerkortinndragningen i det vesentlige var utholdt da lagmannsretten omgjorde straffen.

«Lagmannsretten viser i denne sammenheng til den lange tiden som har gått siden tingrettens dom, herunder at siktede urettmessig har utholdt sperrefrist for erverv av førerett i nærmere halvannet år», skrev Borgarting.

Høyere bot

Mannen anket til Høyesterett, og forsvarer Sille Heidar fra Ytterbøl pekte på at han i praksis hadde fått en strengere straff etter omgjøringen, ettersom boten økte fra 10.000 til 25.000 kroner. Sperrefristen på førerkortet var jo allerede utholdt. Mandag besluttet Høyesteretts ankeutvalg så å oppheve dommen. Ankeutvalget skriver:

«Promillegraden og det at kjøringen fant sted i en beferdet gågate, kan isolert sett tilsi en bot på 25 000 kroner.

Imidlertid har lagmannsretten etter utvalgets oppfatning ikke i tilstrekkelig grad vurdert eller tatt hensyn til betydningen av tiden som er gått siden tingrettens rettskraftige dom – der boten ble satt vesentlig lavere – og at siktede har utholdt 18 måneder urettmessig sperrefrist. Dette er særlige forhold som må få betydning for straffutmålingen. At siktede ikke blir idømt tap av retten til å føre elsparkesykkel, er relevant, men oppveier ikke de nevnte forhold.»

Ankeutvalgets kjennelse finner du her.