Den nå 30 år gamle mannen kom til Norge i 2015, og ble i 2016 bøtelagt for tyveri av et mobildeksel. UDI opprettet i den forbindelse utvisningssak, men la denne bort blant annet på bakgrunn av mannen forsikringer om at han hadde lært, og ikke ville gjøre det igjen.

Mannen reiste senere ut av landet, men kom tilbake i 2019. Bare noen måneder senere ble han tatt for tyveri på nytt, og denne gangen vedtok UDI å utvise mannen for to år. Etter at staten fikk medhold i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, er Høyesterett nå kommet til at dette vedtaket var ugyldig.

Staten ville for det første ha søksmålet avvist på manglende rettslig interesse, ettersom utvisningsperioden allere er utløpt. Høyesterett mener imidlertid at saken gjelder et viktig spørsmål for en stor gruppe, og at det derfor skal behandles likevel.

Staten anførte videre at tyveri og vinningskriminalitet er et stort samfunnsproblem som alvorlig forstyrrer samfunnsordenen, og at mannen dessuten har svak tilknytning til landet. Blant annet er familien hans i Romania, og han har ar aldri hatt fast bosted i Norge.

Annonse

Er du vår nye jurist?

Ikke nok

Dette er likevel ikke nok til å begrunne utvisning, terskelen må ligge høyere, skriver Høyesterett, som legger til grunn at det ut fra de konkrete individuelle omstendighetene må være «god grunn» til å rekne med en tilbøyelighet til ny kriminalitet. Førstvoterende Borgar Høgetveit Berg skriver:

«Trass i episoden frå 2016 gjorde A altså eit nytt tjuveri berre nokre månader etter at han hadde kome til Noreg igjen i 2019. Dette talar for at det er gjentakingsfare. Men tjuveriet i 2019 må seiast å vera situasjonsbestemt – han var med på å ta tre sekkar som stod utanfor ein butikk ein sundag. Storleiken på dei to førelegga viser også at påtalemakta ikkje såg på forholda som alvorlege.

Det er ingen opplysningar om at A var involvert i organiserte tjuveri. Det kan heller ikkje leggjast til grunn at han var del av eit kriminelt miljø eller var involvert i noko anna form for samfunnsskadeleg verksemd.

Vidare legg eg noko vekt på endringane i As livssituasjon og tilknyting til Noreg i tida etter tjuveriet. Han fekk straks etter tjuveriet fast arbeid, skaffa seg bustad og planla å etablere seg med familien i Haugesund. Det var ordna med skuleplass for dottera frå hausten 2019. Denne meir ordna livssituasjonen talar mot at det ligg føre gjentakingsfare.

Etter mitt syn avdekkjer ikkje dei to tjuveria eller As livssituasjon tilhøve som gav grunnlag for å konkludere med at han på vedtakstidspunktet utgjorde eit reelt, aktuelt og tilstrekkeleg trugsmål mot grunnleggjande samfunnsomsyn.»

UNEs vedtak blir etter dette kjent ugyldig, og mannen tilkjennes 328.000 kroner i sakskostnader.

Adelheid Firing Hvambsal er generalsekretær Kirkens Bymisjon, som har gått inn som partshjelp i saken.

– Denne seieren i Høyesterett er både julaften og bursdag på én gang. Dommen viser at EØS-borgere har blitt utvist på ulovlig grunnlag, og dette er deres seier, uttaler Hvambsal.

Dommen finner du her.