Med et «unnskyld» rullet 19-åringen bort fra sin 15 år gamle kjæreste, etter at han hadde forsøkt å tvinge seg til et samleie. Forsøket var mislykket på grunn av kjærestens fysiske motstand, men i Frostating lagmannsrett ble han i april dømt til 2 år og 10 måneder fengsel for forsøk på voldtekt til samleie.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet dommen. Årsaken er at lagmannsretten etter ankeutvalgets mening ikke i tilstrekkelig grad har drøftet den rettslige konsekvensen av at 19-åringen avbrøt forsøket som følge av jentas motstand.

Tilbaketreden

Etter straffeloven paragraf 16 skal den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet likevel ikke straffes for forsøk. Ankeutvalget skriver:

«Ved vurderingen av om lagmannsretten skulle ha vurdert om straffeloven § 16 andre ledd kommer til anvendelse, viser utvalget for det første til følgende avsnitt i dommen: "Forsøket ble avverget ved at B gjorde motstand både verbalt og fysisk, ved at hun presset bena sine sammen, og til slutt fikk sin ene hånd løs og dyttet han i brystet. Deretter trakk han seg tilbake. Han ba om unnskyldning."

Videre vises det til ett av avsnittene som er sitert foran og som avsluttes slik: "Hun sa samtidig til ham ‘stopp’, og så stoppet han. Han så opp på henne og fikk blikkontakt, hun sa at hun ikke ville og han rullet av henne."

Særlig den siste setningen kan synes å indikere at det var tale om en frivillig tilbaketreden. På den annen side finnes det også utsagn som isolert sett kan synes å trekke i motsatt retning. Ankeutvalget sikter da til følgende utsagn:
"Den rimelige tvilen kommer inn først på det punkt der hun hevder at han tvang seg inn i henne, mens han sier forsøket var mislykket, fordi hun lyktes i å stanse hans inntrengning.»

Slik lagmannsrettens domsgrunner er utformet, kan det altså påvises utsagn som trekker i begge retninger i forhold til om A "frivillig" trådte tilbake fra forsøket på voldtekt til samleie.

Oppheves

Ankeutvalget konkluderer etter dette med at domfellelsen må oppheves, under henvisning til at domsgrunnene er mangelfulle. Samtidig bemerker retten at en eventuell frifinnelse for forsøk på voldtekt til samleie ikke er til hinder for domfellelse for voldtekt til seksuell omgang, som har lavere strafferamme.

– Tiltalte ble frifunnet i tingretten, mens lagmannsretten dømte ham. Høyesterett slår nå fast at domfellelsen i lagmannsretten ikke står seg. Det er et grunnleggende krav at det må være etterprøvbart at retten har vurdert alle sentrale rettslige problemstillinger. Her ble det gjort feil i en alvorlig sak, men nå har Høyesterett ryddet opp, sier mannens forsvarer, Ketil Magnus Berg.

Les dommen her