Om lag 3.400 personer er registrert som medlemmer av gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo. Tvisten ble initiert av Huseiernes Landsforbund, som saksøkte kommunen fordi de blant annet mente eiendomsskatten var urimelig, som følge av det høye bunnfradraget.

Bunnfradraget på 4 millioner medførte at bare 20 prosent av eiendommene i Oslo ble pålagt skatten.

Borgarting ga i oktober kommunen medhold i det overordnede spørsmålet, men kom likevel til at skattevedtaket var ugyldig. Begge parter har derfor anket avgjørelsen, og nå har ankeutvalget besluttet at saken skal behandles i Høyesterett.

Fritt skjønn

Huseierne anførte at bunnfradraget etter eiendomsskatteloven § 11 annet ledd ikke kan settes så høyt at det reelt vil innebære et generelt eiendomsskattefritak for de fleste boliger og fritidseiendommer.

Kommunen anførte på sin side at den har betydelig skjønnsfrihet når det gjelder utforming av regler om eiendomsskatt, og at lovens ordlyd ikke oppstiller begrensninger for størrelsen på bunnfradraget.

Dette hovedspørsmålet kom aldri på spissen i dommen fra Borgarting, ettersom retten kom til at skattevedtaket uansett vaar ugyldig på grunn av fristoversittelse. Retten mener skattevedtaket måtte vært gjort før 1. mars, men kommunens vedtak ble ikke fattet før i juni. Kommunen er derfor forpliktet til å refundere den innbetalte eiendomsskatten for 2016, mente Borgarting.

Drøftet likevel

Selv om det ikke hadde betydning for utfallet av saken, brukte lagmannsretten betydelig plass på å drøfte hovedanførselen. Retten skrev:

«Det er på det rene – og uomtvistet – at fastsettelsen av bunnfradrag i utgangspunktet hører inn under kommunens frie skjønn. Spørsmålet er om Oslo kommune har holdt seg innenfor rammene loven stiller for skjønnsutøvelsen. Nærmere bestemt må lagmannsretten vurdere om loven oppstiller en grense for hvor høyt det er adgang til å sette bunnfradraget, og om denne grensen i så fall er overskredet. (...)  Etter lagmannsrettens syn tilsier ordlyden (...) at kommunestyret i utgangspunktet må stå fritt ved fastsettelsen av bunnfradragets størrelse.»

Innenfor skjønnet

Etter en gjennomgang av rettskildene på området, konkluderte retten til slutt med at bunnfradragets størrelse i denne saken ligger innenfor kommunens skjønnsmargin, og at skatten derfor ikke kan kjennes ugyldig på dette grunnlaget.

Retten skrev:

«Politisk sett kan man være enig eller uenig med flertallet i Oslo bystyre om avveiningene som ligger bak beslutningen om å innføre et bunnfradrag som medfører at mange boligeiere slipper å betale eiendomsskatt. Likeledes kan det diskuteres om politikere bør gå til valg på å gi goder som i stor grad tilkommer egne velgere, samtidig som de pålegger byrder som i stor grad går ut over de øvrige partienes velgere. En kan også stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig at fordelingshensyn søkes ivaretatt ved hjelp av en eiendomsskatt med bunnfradrag som tar utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, og som dermed kan sies å forskjellsbehandle eiere av likeartede boliger med ulik geografisk beliggenhet. Etter lagmannsrettens syn beror imidlertid de spørsmålene de ankende parter her peker på, på rent politiske avveininger. Lagmannsretten kan ikke se at disse momentene er relevante for vurderingen av hvilken handlefrihet loven gir kommunen ved fastsettelsen av bunnfradraget.

(....)

Bunnfradraget er imidlertid det samme uansett hvilket parti man stemmer på og hvor man bor. Selv om en legger til grunn at det høye bunnfradraget fører til en form for forskjellsbehandling, kan ikke lagmannsretten se at det er grunnlag for å anse denne forskjellsbehandlingen som usaklig eller urimelig. At lovgivningen gir lokalpolitikere handlefrihet til å ta beslutninger som i størst grad kommer egne velgere til gode, er en del av vårt politiske system.
Lagmannsretten mener på denne bakgrunn at Oslo kommunes beslutning om å sette bunnfradraget til fire millioner kroner ligger innenfor kommunens skjønnsmargin etter eiendomsskatteloven. Det foreligger ikke myndighetsmisbruk eller andre grunnlag for å sette beslutningen til side.»

Les dommen fra Borgarting her