Sakens bakgrunn er en mann som – for sjette gang – var tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Politiet valgte opprinnelig å utstede et forelegg på 8000 kroner, uten tap av førerrett. Dette er langt mindre enn normalstraff for femte gangs ruskjøring.

Til tross for sitt pønale lykketreff, valgte mannen ikke å respondere på forelegget. Dermed gikk saken videre til tiltale. Det endte i tingretten med 45 dager fengsel, 10.000 i bot og ett år uten førerkort. Lagmannsretten doblet dette 90 dagers fengsel. Dette til tross for at Høyesterett så sent som i 2021 uttalte:

«Selv om påtalemyndigheten ikke formelt er bundet, må den i alle fall som et utgangspunkt være avskåret fra å fravike det beløpet som er varslet i forelegget. Situasjonen stiller seg annerledes hvis det for eksempel viser seg at de faktiske forhold er vesentlig annerledes enn de som påtalemyndigheten hadde grunnlag for å basere forelegget på.»

På bakgrunn av denne uttalelsen anket mannen til Høyesterett, en anke som ble sluppet inn til behandling i avdeling. Den anledningen har Høyesterett brukt til å komme med noen tilleggsbemerkninger til uttalelsen fra i fjor:

«Partene har ulikt syn på rekkevidden av dommen fra 2021 og jeg finner grunn til å redegjøre noe nærmere for de grunnleggende synspunktene avgjørelsen bygger på. (...) I slike tilfeller som dommen fra 2021 gjelder – hvor det altså utelukkende er spørsmål om botens størrelse, og bøtenivået ikke fremgår av rettskildene – kan det beløpet siktede er blitt forespeilet hvis han vedtar forelegget etter omstendighetene tillegges «stor» eller «atskillig» vekt, se avsnitt 36 og 38. Dette gjelder også der beløpsangivelsen skyldes en feil fra påtalemyndigheten. Hvor derimot rettskildene – som her – tilsier at lovbruddet ikke kan avgjøres med et forelegg fordi riktig straff er fengsel, vil et uriktig utstedt forelegg gjennomgående måtte tillegges liten vekt. Et slikt tilfelle ligger helt utenfor den forenklede ordningen hvor påtalemyndigheten er gitt myndighet til å forsøke å få saken avgjort ved forelegg.»

Høyesterett er enig med lagmannsretten i at riktig straff er 90 dager ubetinget, men gjør 30 av dem betinget som kompensasjon for den saksbehandlingsfeilen det var å antyde en så lav straff som 8000 kroner i bot.

Dommen finner du her

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at domfelte var dømt fire ganger tidligere for ruspåvirket kjøring. Det riktige er fem ganger tidligere.