Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz mistet jobben sin for å nekte å sette spiral. I november vant hun, under dissens, ankesaken i Agder lagmannsrett.

Nå har ankeutvalget besluttet at Høyesterett skal behandle saken.

Jachimowicz er spesialist i allmennmedisin. Hun er født og oppvokst i Polen og har gjennomgått sin medisinske
utdannelse der. 

Plikt

Oppsigelsen ble begrunnet i at hun ikke vil sette inn spiral på pasienter som ønsker dette:

«Sauherad kommune mener det å sette inn spiral er en del av de pliktene som følger av fastlegeavtalen og at en nektelse fra din side er et brudd på avtalepliktene, jf også helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter. Bruddet vurderes å være så alvorlig at det kvalifiserer til oppsigelse»

Dissens

Lagmannsrettens flertall kom til at et totalforbud mot samvittighetsforbehold, uavhengig av det konkrete behovet, gikk lenger enn det som var nødvendig i forhold til statens skjønnsmargin. Kommunen hadde ikke påvist et konkret behov for at fastlegen satte inn spiral.

Mindretallet mente at fastlegeforskriften med tilstrekkelig klar hjemmel bestemmer at fastleger, av samvittighetsgrunner, ikke kan reservere seg mot innsetting av spiral.