Den varetektsfengslede mannen er siktet for å ha tent på et rekkehus i Sandefjord natt til 22. april i vår, og har sittet i varetekt siden da. I den forbindelse er spørsmålet om tilgangen på helsetjenester i fengselet blitt reist både for tingretten og lagmannsretten. I en kjennelse Høyesteretts ankeutvalg avsa sist uke, slås det fast at retten plikter å gjære en selvstendig vurdering av om helsehjelpen som ytes er tilstrekkelig.

Lagmannsretten skrev at forsvarer Benedict de Vibe «med styrke» gjorde gjeldende at siktede ikke fikk nødvendig helsehjelp i fengslet. Lagmannsretten bemerket deretter at «dette ikke alene kan gi grunnlag for løslatelse. Dersom siktede er syk, skal han overføres til fengslets helseavdeling, eller annet tilsvarende sted for behandling.»

Lagmannsretten kom til at mannen kunne fengsles for ytterligere fire uker, men nå har ankeutvalget opphevet kjennelsen. Retten skriver:

«Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven at enhver har rett til nødvendig helsehjelp. Det må følge av dette at dersom en varetektsfengsling innebærer at den siktede ikke mottar hjelp som er tilstrekkelig til å oppfylle minstekravene til nødvendig helsehjelp, vil det normalt foreligge et uforholdsmessig inngrep, jf. Grunnloven § 94 første ledd og straffeprosessloven § 170 a. Lagmannsretten har dermed tatt et uriktig utgangspunkt når den bygger på at det ikke alene kan gi grunnlag for løslatelse at siktede ikke får nødvendig helsehjelp.

Det som skal vurderes, må være om den helsehjelpen siktede mottar, oppfyller minstekravene og dessuten er tilstrekkelig til at fortsatt fengsling etter en samlet vurdering ikke innebærer et uforholdsmessig inngrep. Lagmannsretten har ikke foretatt noen selvstendig vurdering av dette.»

Sivilombudsmannen fremla i fjor en særskilt melding om blant annet manglende helsehjelp for varetektsfanger, og under koronarestriksjonene er situasjonen blitt enda mer krevende, med de facto isolasjon for samtlige varetektsfanger.

I en 2018-rapport fra tilsynsrådet i Kriminalomsorgens region øst, beskrev rådet at ressurssituasjonen for helseavdelingen ved Oslo fengsel, som primært er et varetektsfengsel, som «svært alvorlig». Tilsynsrådet skrev:

«Behov for helsehjelp er omfattende. Antall psykisk syke og antall psykoser har økt betydelig. Når da helsetjenesten reduseres med 40 %, døgnpsykiatrien i samfunnet er bygget ned og budsjettkutt fører til mer innlåsing, sier det seg selv at verken helse eller rehabilitering kan ivaretas på en tilfredsstillende måte, til tross for stor innsats fra ledelse og ansatte.»

Høyesteretts kjennelse finner du her.