Advokatene Brynjulf Risnes og Sven Olle Nohlin representerte en russisk statsborger som var satt under tiltale med påstand om inndragning av over 70 millioner kroner.

Da lagmannsretten i januar forkastet russerens anke, leverte de to advokatene salæroppgaver på henholdsvis 179 og 193 timers arbeid utenfor rettsmøte. Lagmannsretten mente dette var mer enn rimelig og nødvendig tidsbruk, og satte godtgjørelsen for saksforberedelse til henholdsvis 120 og 90 timer.

Annonse

Vi styrker vårt gode fagmiljø med flere dyktige jurister

Oppheves

Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet beslutningene, med kommentarer om hvilke krav som skal stilles til begrunnelsen for slike kutt. Ankeutvalget peker på at loven kun krever en «kort begrunnelse» dersom salæret skal settes ned, men understreker at det normalt må fremgå «hvorfor retten har ansett advokatens arbeid som unødvendig omfattende, og ikke bare at retten har vurdert det slik».

 – Det offentliges godtgjørelse til forsvarere er allerede langt under bærekraftig nivå. Da er det helt uholdbart at dommeren på saken skal kunne redusere forsvarernes utbetalinger med ytterligere 25 og 50 prosent, uten engang å ha innhentet saksdokumentene, for å få et snev av innsikt i det hun har så klare meninger om, sier Olle Nohlin til Advokatbladet, som omtalte avgjørelsen først.

– Fremstår vilkårlig

Ankeutvalget mener at omfanget av det forberedende arbeidet ikke fremstår påfallende i lys av sakens kompleksitet og inndragningskravets størrelse, og at lagmannsrettens begrunnelse ikke gir forklaring på hvorfor arbeidet likevel må anses som unødvendig.

«Sett i sammenheng med den betydelige forskjellen mellom de to forsvarerne, som vanskelig kan forklares alene med at advokat Nohlin var ny forsvarer for lagmannsretten, fremstår nedsettelsene som vilkårlige», heter det i kjennelsen, som du finner her.