Saken Høyesterett skal behandle i dag og og onsdag handler om grunnlovsmessigheten av ordningen som ble pålagt de overflødige domstollederne etter domstolreformen. Antall tingretter ble som kjent redusert fra 61 til 23, og de overtallige domstollederne fikk tilbud om å bli dommere uten lederansvar, med samme lønn og tittel som før.

To av dommerne har ikke godtatt dette, og mener kravet om at de skal bli menige dommere krenker forflytningsforbudet for uavsettelige embetsmenn i Grunnloven § 22. De to har, så lang uten hell i underinstansene, anfør at de har krav på å beholde alle rettigheter uten samtidig å bli pålagt noen plikter under ny domstolleder.

Annonse

Legal Junior Professionals 2024/25

Styreverv i Dommerforeningen

Før oppstart av forhandlingene i Høyesterett, orienterte dommer Henrik Bull om at han som styremedlem i Dommerforeningen hadde deltatt i diskusjonen rundt hvordan foreningen skulle stille seg til dette.

Dommerforeningen var i hovedsak enig i både reformen og at de overtallige dommerne skulle fortsatt arbeidsplikt, noe som skapte misnøye blant sorenskrivere som hadde vært aktive motstandere av reformen. En av de to saksøkerne i den nå verserende stirden, Frank Kjetil Olsen, sto frem i lokalavisen og fortalte at han hadde meldt seg ut av Dommerforeningen, og inn i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag.

– Uheldig

I et brev til partene skrev Henrik Bull sist uke at han under styrearbeidet i DnD hadde gitt uttrykk for at foreningen i et «bredere perspektiv ikke var tjent med å hevde en rett til full lønn uten arbeidsplikt». Begge parter i saken har etter dette tatt til ordet for at Bull må vike sete som inhabil.

«De ankende parter har blant annet vist til at dommer Bulls uttalelse kan forstås slik at han som ledd i styrearbeidet har gitt uttrykk for at ankende parters syn er uheldig i et samfunnsperspektiv», skriver Høyesteretts ankeutvalg i en kjennelse, og kommer til at han derfor ikke bør delta. Ankeutvalget skriver:

«Som partene påpeker, kan redegjørelsen forstås dithen at dommer Bull som ledd i styrearbeidet har vurdert sakens spørsmål og kommet til at de ankende parters krav er lite heldig i et samfunnsperspektiv. Det var også slik at Dommerforeningen i det videre arbeidet med de overtallige domstolledernes situasjon tok utgangspunkt i at det forelå full arbeidsplikt.

Utad kan det dermed oppfattes slik at dommer Bull i egenskap av medlem av styret i Dommerforeningen har lagt til grunn at ankende parters syn mer generelt er uheldig. Dette kan gi allmennheten rimelig og saklig grunn til tvil om dommer Bulls upartiskhet ved behandlingen av rettsspørsmålene i saken som nå skal avgjøres av Høyesterett.»

Annonse

Jurist med interesse for børs og verdipapirmarkedet

Strømmes

Av sluttinnleggene til saken fremkommer det at saksøkerne krever dom på at de skal beholde tittel, lønn, pensjon, og lønnsutvikling som om embetet ikke hadde blitt nedlagt, samtidig som de ikke «pålegges nytt embete» som dommer.

«Statens pålegg innebar at Olsen og Helleland ble degradert. De mistet lederansvaret og ble underlagt en ny domstolleder. De har dermed blitt pålagt å tre inn i et annet embete enn de er utnevnt i. Det er en forflytning», skriver dommernes prosessfullmektig Nina Kristiansen Wærnhus, fra LO juridisk.

Forhandlingene strømmes av Høyesterett, og kan følges her. Habilitetskjennelsen finner du her.