Spørsmålet om kroppsvisitasjoner i fengslene har allerede vært behandlet i Høyesterett i flere avgjørelser de siste årene, men da i sammenheng med beregning av varetektsfradrag.

Nå har Elden-partner Maria Hessen Jacobsen, på vegne av innsatte, bedt om fastsettelsesdom på at EMK artikler 3 og 8 ble krenket gjennom ransakingspraksisen i Bergen fengsel. Artikkel 3 gjelder nedverdigende behandling, mens artikkel 8 gjelder privatlivets fred.

Staten mener på sin side at faktum i saken skiller seg fra de sakene Høyesterett har behandlet, og at undersøkelsene var legetime ut fra de behovene fengselet hadde for å kontrollere narkotikatrafikken.

Annonse

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Konstaterer krenkelse

Oslo tingretts dom kom torsdag, og der legger retten til grunn at faktum i saken hovedsakelig er det samme som i sakene Høyesterett har vurdert. Alle innsatte ble visitert, uavhengig av hvem de var, hvor de skulle eller hadde vært. Retten fant heller ingen tegn til forholdsmessighetsvurdering av om visitasjon skal gjennomføres, eller vurdering av individuelle sårbarheter.

Konklusjonen ble derfor at EMK er krenket. Noen erstatningsoppreisning blir det imidlertid ikke, for det finnes det ingen hjemmel for, skriver tingretten:

«Retten finner (...) at det i fravær av en lovhjemmel om oppreisningserstatning for krenkelse av EMK, der vilkårene i skadeserstatningsloven§ 3-5 ikke er oppfylt, ikke kan tilkjennes erstatning direkte i medhold av EMK artikkel 13. Det vises til det klare lovskravet som i norsk rett kreves for oppreisning og at EMK art 13 heller ikke i seg selv oppstiller noe krav om rett til oppreisning, er angir nærmere vilkår for dette. Videre at det heller ikke foreligger noe rettspraksis fra Høyesterett som peker i den retning.»

– Vi mener rettens vurdering av at EMK art 13 ikke krever rett til oppreisning, ikke er korrekt. Retten finner at det «fremstår å være behov for en oppreisningsbestemmelse i norsk rett for menneskerettsbrudd», noe vi mener domstolene må ta ansvar for når lovgiver svikter, sier Maria Hessen Jacobsen.