Den irske statsborgeren, som nå er over 70 år gammel, jobbet fra 1984 til 1995 som dykker under utbyggingen av oljeinstallasjonene på norsk sokkel. Stortinget vedtok senere en egen erstatningsordning til dykkere som pådro seg senskader fra disse risikable operasjonene på stort dyp.

Et vilkår for å få del i denne erstatning, var imidlertid at dykkeren var medlem av den norske folketrygden. Det var ikke denne klageren, og det er denne forskjellsbehandlingen han har forsøkt å påklage. Etter å ha tapt både i tingretten og lagmannsretten, ble han i nektet 2020 nektet ankebehandling i Høyesterett.

Lagmannsretten skrev:

«Slik tingretten skriver, er det naturlig, og i alle fall saklig, at de som ikke er medlem av folketrygden i Norge, ble henvist til å søke erstatning fra det landet der de gjennom et slikt medlemskap har bidratt eller bidrar økonomisk til statens trygdeordninger. Den enkelte stat har en vid skjønnsmargin når det gjelder utformingen av velferdsordninger. Det må også gjelde avgrensingen av den krets som skal ha rettigheter etter ordningen. Etter lagmannsrettens syn må det være et fullt ut legitimt hensyn å tilgodese de som var medlemmer av den norske folketrygden.»

Blir avvist

Etter at anken over dette ikke slapp inn, klaget mannen til EMD. Denne ble i fjor vinter kommunisert til norske myndigheter, og slapp dermed gjennom det første trange nåløyet. Men så ble det stopp. Etter at tilsvarsrunden var avsluttet, besluttet EMD at saken kunne avgjøres med forenklet behandling i såkalt komité. Det vil si at retten settes med tre dommere, i stedet for sju, som i kammer.

Torsdag ble avgjørelsen kungjort, og der konkluderer retten med at klagen er åpenbart grunnløs (manifestly ill-founded), og derfor skal avvises. EMD skriver:

«The Court understands the applicant’s principal grievance to be one of discrimination on the basis of his nationality, in so far as he argued that members of the Norwegian national social insurance scheme had largely also been Norwegian nationals. The Court notes, however, that the impugned condition did not refer to Norwegian nationality, but to membership of the Norwegian national social insurance scheme, and that it is undisputed that nationals of other countries were included if they were or had been members of the scheme and that Norwegian nationals were excluded if they were not or had not been members.

EMD peker videre på at de som var med i folketrygden hadde betalt trygdeavgift, og at de fleste ytelser i norsk folketrygd var basert på dette, og at dette vilkåret for å få tilgang til ytelsen var «sufficiently justified».

– Blodig urettferdig

– Avgjørelsen fra EMD er bare å ta til etterretning. Den er blodig urettferdig, men EMD aksepterer altså vår forskjellsbehandling av personer som var/ikke var medlem av folketrygden. Patrick Stevens er selvfølgelig skuffet, og det vil alle andre utenlandske dykkere være også, sier Per Danielsen, som har representert dykkeren.

Han sier det hele tiden var klart at saken ikke ville føre frem i norske domstoler, og at målet var EMD.

– Etter 10 års formalbehandling i norsk byråkrati og i norske domstoler var det nå håp om at EMD skulle skjære igjennom det norske system, og betrakte det som brudd på menneskerettighetene å behandle nordmenn og utlendinger ulikt på grunn av en teknikalitet. Det finnes vern mot diskriminering i Menneskerettighetskonvensjonens Artikkel 14, og alle er nå skuffet, selvsagt, sier Danielsen.

Avgjørelsen finner du her.