– Denne dommen er viktig for hva som skal anses å være varemerkebruk når lisenstakeren setter ut produksjonen til andre, sier advokat Magnus Stray Vyrje. Han representerer Anne Charlotte Johansen Bjerke, gründeren bak den lille gourmet-merkevaren «Charlottes ISKREM».

Mandag avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken.

Ble uvenner

Iskrigen startet da Bjerke røk uklar med medeierne i produksjonsfabrikken Vågå Iskremproduksjon AS. Fabrikken produserte isen under Bjerkes merkevare vederlagsfritt, men da Bjerke trakk seg ut av selskapet ønsket hun i stedet å lisensiere merkevaren til en annen produsent.

Magnus Stray Vyrje
Advokat Magnus Stray Vyrje

Vågå Iskremproduksjon mente imidlertid at de hadde rett til å fortsette produksjonen, ettersom de etter deres syn bare er en underleverandør for selskapet «Brand Ice Cream». Dette er et selskap som etter avtale har rett til å markedsføre og utvikle varemerket, men ikke til å produsere selve isen.

Borgarting skriver:

«Avgjørende for lagmannsretten er, slik også tingretten legger til grunn, at Vågå Iskremproduksjon utvilsomt bruker merkevaren i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon, og at bruken er egnet til å skade varemerkets funksjoner. Ordningen mellom Vågå Iskremproduksjon og Brand Ice Cream, hvor Vågå iskremproduksjon fremstilles som en underleverandør som utelukkende utfører en teknisk fase i fremstillingen av sluttproduktet, uten selv å ha interesse i varemerket, har liten realitet. Realiteten er i stedet at Vågå Iskremproduksjon har direkte økonomisk interesse i varemerket og benytter merkevaren i egen kommersiell kommunikasjon gjennom produksjon, merking, tapping, lagring og til slutt salg av isen, enten direkte gjennom eget fabrikkutsalg, eller gjennom Brand Ice Cream.»

Bruks-begrepet

Charlottes prosessfullmektig Magnus Stray Vyrje sier dommens dommens kjernespørsmål gjelder bruksbegrepet i varemerkelovens § 4 – hva som utgjør inngrep i varemerkets funksjoner. Han mener 

– Dommen nyanserer her den viktige avgjørelsen i Frisdranken-avgjørelsen C-119/10, hvor EU-domstolen kom til at Winters kun utførte tekniske produksjonstjenester for Smart Drinks, og således ikke krenket Red Bulls varemerkerettigheter, sier Stray Vyrje.

Vågå Iskremproduksjons anførsel var at selskapet kun opptrer som teknisk tjenesteleverandør for morselskapet Brand Ice Cream – som har varemerkelisens.

– Men det mente ikke tingretten, og heller ikke lagmannsretten. Ifølge lagmannsretten må man her se på realiteten. Og realiteten er, uttaler lagmannsretten, at Vågå Iskremproduksjon har en direkte økonomiske interesse i varemerket og bruker det i egen kommersiell kommunikasjon, sier Stray Vyrje.

Les hele dommen her (krever innlogging)