Bakgrunnen for bevistvisten er en hovedforhandling som starter i Oslo tingrett i mai. Temaet er krav om erstatning tap i forbindelse med etablering av konkurrerende virksomhet.

IT-firmaet Elmatica AS mener at en tidligere ansatt, nå daglig leder i det konkurrerende selskapet Confidee AS, har brutt lojalitetsplikten i arbeidsforhold, god forretningsskikk og forretningshemmelighetsloven.

Annonse

Vi styrker vårt gode fagmiljø med flere dyktige jurister

Skattefunn

Hovedforhandling i saken er berammet 7-22. mai 2024 i Oslo tingrett. I den forbindelse krever Elmatica fremlagt den søknaden Confidee leverte til den såkalte Skattefunn-ordningen i 2023. Skattefunn er en incentivordning administrert av Forskningsrådet, som kan gi skattefradrag for 19 prosent av kostnadene til forsknings- og utviklingsprosjekter.

 I en kjennelse Borgarting lagmannsrett avsa i januar, ble konklusjonen at Elmatica ikke hadde rett til å få søknaden fremlagt som bevis. Lagmannsretten skrev:

«Samlet sett fremstår bevisverdien av søknaden som usikker, og uansett beskjeden. Hensynet til sakens opplysning tilsier derfor ikke med tyngde at søknaden skal fremlegges. Hensynet til sakens opplysning må veies opp mot hensynet til beskyttelsen av Confidees forretningshemmeligheter. Som påpekt over, er det ikke omtvistet at beviset som kreves fremlagt inneholder forretningshemmeligheter for Confidees, og disse vil bli røpet dersom den usladdete søknaden pålegges fremlagt. Fremleggelsen vil i utgangspunktet innebære at disse blir gjort tilgjengelige for Confidees konkurrent, Elmatica. Hensynet til beskyttelse av forretningshemmeligheter står sterkt der det er aktuelt å røpe dem for en konkurrent. Dette må særlig gjelde der forretningshemmelighetene tilhører et selskap i en sårbar oppstartsfase. Etter hva lagmannsretten forstår, dreier det seg her om forretningshemmeligheter som er sentrale for Confidees videre satsing.»

I utgangspunktet har Høyesterett begrenset prøvingsrett i saker som gjelder videre anke over kjennelser. Normalt vil Høyesterett da kun prøve saksbehandling og lovtolking. Praksis har imidlertid vært at dette ikke gjelder ved tolkning av Grunnlov og EMK.

EØS-retten

I dette tilfellet har Elmatica anført at Borgartings avgjørelse strider med EU-direktivet om beskyttelse av forretningshemmeligheter. Spørsmålet er nå om dette skal likestilles med EMK-unntaket, og dermed gis en videre behandling i Høyesterett enn man ellers kunne regnet med.

«Saken reiser spørsmål om forholdet mellom tvisteloven og EØS-retten. Ankeutvalget finner at ankesaken skal avgjøres av Høyesterett i avdeling med fem dommere», skrev ankeutvalget i en beslutning før helgen.

– Det er forholdet til EØS-retten som blir tema i Høyesterett, bekrefter Confidees prosessfullmektig i saken, Hallvard Gilje Aarseth fra Schjødt.

Ankende part representeres av Rajvinder Singh Bains fra DLA Piper. Borgartings kjennelse er ennå ikke publisert, men ankeutvalgets beslutning finner du her.