En opprivende oppsigelsesstrid ved skolen tidligere kjent som HiOA, er nå berammet til å starte opp i Oslo tingrett 22. mai. Dr. juris Jens Petter Berg har saksøkt sin arbeidsgiver, med krav om å få kjent endringsoppsigelsen av ham  ugyldig.

Siden i høst har han forsøkt å få en midlertidig forføyning om å stå i stillingen inntil tvisten er avgjort, men nå har Borgarting lagmannsrett, i likhet med tingretten, avslått begjæringen.

Mener han straffes

Berg mener han blir straffet for sin rolle som tillitsvalgt, ved at han nektes å ha kontor i samme bygning som de andre ved instituttet. Han er også blitt fratatt undervisningen i arbeidsrett, og har fått beskjed om å forske i stedet.

Lagmannsretten legger til grunn at endringsoppsigelsen ikke utgjør en vesentlig skade eller ulempe, og at det derfor ikke foreligger sikringsgrunn. Berg forteller at han har bestemt seg for å anke kjennelsen videre.

– Det er oppsiktsvekkende at domstolene nå i to runder har uttalt at det ikke er en «vesentlig ulempe» å bli pålagt helt andre arbeidsoppgaver enn de man ble ansatt for å utføre, så lenge man beholder lønna, pensjonsopptjeningen og har et kontor å gå til. Hvis lagmannsrettens kjennelse blir stående, er det etter mitt syn fritt fram for statlige arbeidsgivere som vil «nøytralisere» ansatte de misliker, sier Berg.

I kjennelsen legger lagmannsretten stor vekt på at Berg har jobb, full lønn og opptjener pensjonsrettigheter:

«Berg har anført at i hans tidligere stilling var 35 prosent av tiden avsatt til forskning. Dette er nå utvidet til 100 prosent. Berg fremholder dette som en vesentlig ulempe. Lagmannsretten bemerker at det sannsynligvis kan være delte meninger om en slik vurdering.»

Bestilte rapport

Høsten 2014 bestilte ledelsen ved HiOA en arbeidsmiljørapport ved instituttet der Berg jobbet. Bakgrunnen var et økende konfliktnivået. Rapporten konkluderte med at Berg har brutt arbeidsmiljøloven, ved å krenke kollegers «verdighet» og påføre dem psykisk belastning.

Hovedårsaken ble vurdert å være hans muntlige og skriftlige kommunikasjonsform. Som følge av konflikten ble Berg først flyttet ut av instituttet, og over på sykepleierhøyskolen på andre siden av gaten. Nå er han plassert i en kontorbygning inne på Frydenlund-området ved høyskolen.

– Slik jeg ser det, dreier saken seg om trakassering av meg på grunn av misnøye med min utøvelse av tillitsverv i perioden 2011-2016. Alle konkrete forhold som er lagt til grunn som grunnlag for «endringsoppsigelsen» har direkte tilknytning til rolleutøvelsen som tillitsvalgt, sa Berg til Rett24 i desember.