Artikkelforfatteren har bakgrunn blant annet fra NVE.

Forslaget fra Regjeringen bygger på beredskapshjemmelutvalgets forslag til krisefullmaktslov presentert i «NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer» juni 2019. En forskjell mellom Regjeringens forslag og utvalgets forslag er at utvalget foreslo at hjemmelen til å gi forskrifter bl.a. skulle være begrenset til at «situasjonen ikke kan håndteres innenfor gjeldende regulering».

Det går ikke fram av Regjeringens proposisjon hva som er bakgrunnen for at de har droppet dette vilkåret, og for mange kan det virke som en unødvendig presisering. Jeg mener derimot at dette er et viktig vilkår.

Beredskapsarbeidet i Norge bygger på fire grunnleggende prinsipper:

  1. Ansvarsprinsippet: Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. 
  2. Likhetsprinsippet: Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.
  3. Nærhetsprinsippet: Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.
  4. Samvirkeprinsippet: Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med fore­bygging, beredskap og krisehåndtering.

All den kriseberedskapen som er planlagt i Norge i fredstid bygger på disse fire prinsippene. Alt fra organiseringen av sivilforsvar og sikring av samfunnskritiske funksjoner til sikkerhetsloven bygger på disse prinsippene. Regjeringens forslag til fullmaktslov hopper bukk over disse prinsippene. Det bør gi grunn til bekymring. Prinsippene for beredskapsarbeidet er utarbeidet i fredstid, av solide fagetater og spesialister på området og er tenkt å gi riktig respons på enhver type beredskapssituasjon. Hva er det som legitimerer at man skal gå bort fra disse prinsippene i disse dager? Jeg tror det faktisk kan føre til en dårligere krisehåndtering.

Et godt eksempel er kraftforsyningen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er utpekt av Olje- og energidepartementet (OED) som beredskapsmyndighet. NVE har ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen og å lede landets kraftforsyning under beredskap og i krig. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), bestående av NVE og de virksomheter som er vesentlige for kraftforsyningen, er opprettet for dette formålet. Ifølge § 3-3 i kraftberedskapsforskriften kan departementet under beredskap og krig underlegge kraftforsyningen KBO. Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL) tar i slike situasjoner over ledelsen av KBO. Kraftforsyningen i Norge har gjennomført mange øvelser og er trent i å håndtere slikt beredskapsarbeid.

NVE viser i sitt høringssvar til beredskapshjemmelutvalgets forslag til krisefullmaktslov til at «energiloven og kraftberedskapsforskriften gir OED og NVE som beredskapsmyndighet de nødvendige fullmakter til å styre kraftforsyningen under erklært beredskap og i krig. NVE kan derfor ikke se at det er behov for en fullmaktshjemmel for energisektoren.» (min understrekning).

Hvis den utpekte fagmyndigheten mener den allerede har tilstrekkelig hjemmel for å sikre at vi har strøm i kontakten i krig og orkan (samtidig), hvorfor trenger Regjeringen da en ytterligere fullmaktslov?

Jeg tror at en konsekvens av fullmaktsloven kan være at de innøvde rutiner og praksis som ligger til grunn for kriseberedskapen i en rekke sektorer, blir overkjørt og satt til side ved at man hjemler krise­tiltakene i fullmaktsloven og ikke benytter seg av den kriseberedskapen som allerede er tilgjengelig.

Noen ganger er faktisk det man har øvd på og kan, det beste forsvar man har. Det bør også gjelde nå.