En sammenslåing av tingretter vil medføre behov for færre dømmende årsverk, mener domstolkommisjonen. I utredningen har kommisjonen forsøkt å beregne hvor stor innsparingen vil være, og konklusjonen er at domstolene over de neste 20 årene vil kunne spare et sted mellom 550 og 925 millioner kroner totalt.

Dette fordi kommisjonen mener effektiviseringsgevinsten både vil medføre stordriftsfordeler, og fordi man vil kunne redusere antall dømmende årsverk.

Naturlig avgang

Når stordriftsfordeler legges til grunn for beregningene, anslår kommisjonen et årlig behov som er 70 til 80 årsverk lavere på årsbasis enn om dagens struktur videreføres.

«Dette kan oppnås ved å ikke erstatte ansatte som slutter ved naturlig avgang. Den gradvise tilpasningen innebærer i dette hypotetiske tilfellet en årlig reduksjon i ansatte på 8 personer fra og med 2026 til og med 2030. Andre løsninger kan også tenkes», heter det i utredningen.

Innsparingene blir lavere om man legger beregningene uten stordriftsfordeler til grunn. Da kan det offentlige spare mellom 500 og 640 millioner kroner, ifølge kommisjonen.