På grunn av en underliggende strid om leieforholdet, begjærte utleieren i 2016 at en kebabkiosk i Olav Kyrres gate i Bergen skulle fravike lokalene.

Begjæringen førte imidlertid ikke frem.

Våren 2018 tok deretter utleier seg fysisk inn i lokalet og byttet låsen, slik at leietakeren likevel ble utestengt. Ulovlig selvtekt, mente kebabkokken, og dermed var det hans tur til å gå til retten med en begjæring. Han krevde å få fristilt lokalene til fortsatt gatekjøkkendrift.

– Undergraver vernet

Hverken Bergen tingrett eller Gulating lagmannsrett mente det var grunnlag for noen slik forføyning, ettersom kokken ikke klarte å sannsynliggjøre at han hadde en gyldig leieavtale. Men dette blir å snu det hele på hodet, mener kokkens prosessfullmektig, Håkon Brækhus.

– Først forsøkte utleier å få en utkastelse. Da de ikke lyktes med det, tok de seg inn i lokalet og utestengte leietaker, og sa at nå måtte leietaker bevise at han hadde rett. Om retten skulle godta dette, så ville det jo være en invitasjon til å gjøre det på denne måten, noe som igjen ville undergrave hele vernet leietakere har etter loven, sier Brækhus.

Han opplyser at kioskeieren har drevet gatekjøkkenet siden 2003.

– Den underliggende tvisten er om hvem som egentlig har vært eier av dette lokalet, og om leien er betalt til rett person. Men det er et annet spørsmål. I denne saken handler det nå om bruk av selvtekt mot en leietaker, sier Brækhus.

Ankeutvalget mener underrettene har tatt utgangspunkt i en uriktig beskrivelse av det rettslige vurderingstemaet i saken, og skriver:

«(Leietaker) har anført at han har rett til å besitte lokalene inntil han lovlig måtte ha blitt kastet ut. En slik besittelsesrett er ikke bare beskyttet av leieavtalens regler, men også av reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Reglene i tvangsfullbyrdelsesloven gir en leietaker beskyttelse mot fravikelse frem til visse vilkår er oppfylt og visse prosedyrer er fulgt. Reglene innebærer at en utleier ikke ved selvtekt kan utestenge en leietaker som ellers besitter lokalene. Dette gjelder selv om utleieren skulle ha rett i at det underliggende leieforholdet ikke lenger eksisterer, for eksempel fordi det er lovlig oppsagt eller hevet.

Lagmannsretten drøfter ikke om tvangsfullbyrdelseslovens regler her gir (leietaker) beskyttelse, og heller ikke om Vest Eiendom AS har utført en ulovlig selvtektshandling, slik han har anført. Dette viser at lagmannsretten har bygget på en uriktig forståelse av uttrykket «kravet det begjæres forføyning for» i tvisteloven § 34-2 første ledd.»

– Ingen tvil

Utleier avviser blankt at det foreligger noen ulovlig selvtekt, og påpeker at leietaker ikke har fremlagt noe som tilsier at han har leierett til lokalene.

– At saken nå blir tilbakeført til lagmannsretten, betyr ikke at motparten har fått medhold i sitt fravikelseskrav. Ankeutvalget sier kun at utvalget ikke kan prøve saken, ettersom lagmannsretten ikke har drøftet tvangsfullbyrdelsesloven anvendelse. Det gjorde imidlertid tingretten, uten at dette førte frem, og på vegne av min part er det ikke noen tvil om at saksøker ikke har rett til å gjeninntre i dette leieforfoholdet. Han har drevet fremleie uten rettslig grunnlag, og har etter Vest Eiendoms oppfatning på ingen måte blitt kastet ut, sier advokat Einar Drægebø.

Les hele avgjørelsen her