Høyesterett avsa fredag dom i en sak der temaet var straffutmåling i det nedre sjiktet av straffebudet om seksuell handling uten samtykke. Bakgrunnen var at en kjørelærer i slutten av 50-årene hadde gjort seksuelle tilnærmelser overfor flere kvinnelige elever.

Tilnærmelsene var i hovedsak muntlige, men ved ett tilfelle skal han grepet eleven begge hender rundt hoften og gnidd skrittet sitt mot rumpa hennes.

Annonse

Advokatfirmaet Økland søker dyktige advokater og advokatfullmektiger – er vi din neste arbeidsplass?

Dissens i Frostating

Fagdommerne i Frostating lagmannsretten mente straffens utgangspunkt burde være 45 dager fengsel, gjort betinget på grunn av lang liggetid. Fagdommerne kom imidlertid i mindretall, ettersom fire meddommere mente straffen burde være 55 dager fengsel, med 35 dager fradrag for lang liggetid. Resultatet i lagmannsretten ble dermed 20 dager ubetinget.

Dette anket kjørelæreren til Høyesterett, med påstand om at straffen måtte gjøres betinget. Og takket være at påtalemyndigheten i sitt tilsvar ikke tok forbehold om å øke straffen, slipper kjørelæreren å oppleve at anken hans fører til høyere straff.

Blir stående

Høyesterett mener nemlig at lagmannsretten har gitt alt for mye fradrag for liggetiden i den aktuelle saken, og at straffen burde vært 30 dager ubetinget fengsel.

«Jeg er kommet til at saksbehandlingstiden tilsier et fradrag i straffen på fem dager og dermed en fengselsstraff på 30 dager. Påtalemyndigheten har imidlertid ikke gått inn for en skjerping av straffen, og det har ikke vært kontradiksjon rundt spørsmålet. Straffen bør derfor ikke skjerpes», skriver førstvoterende.

Lagmannsrettens dom på 20 dager bli dermed stående.

Annonse

Legal Counsel - Competition & Antitrust

Mistet lisensen

Kjørelæreren anførte også at straffen burde reflektere at han også har mistet retten til å være kjørelærer, men det er ikke Høyesterett enig i.

«Etter Høyesteretts praksis skal straffen fastsettes uavhengig av et administrativt tilbakekall av bevillingen til å utøve et yrke, når tilbakekallets formål er å hindre uskikkede personer i
å utøve et yrke i fremtiden, se HR-2017-570-A avsnitt 30–31. A kan derfor ikke høres med at det ved straffutmålingen må tas hensyn til at Statens vegvesen har truffet vedtak om midlertidig forbud mot å drive trafikkopplæringsvirksomhet»
, heter det i dommen, som du finner her.