Miljørganisasjonene tapte søksmålet om Grunnloven paragraf 112 i Oslo tingrett. I februar leverte de anke direkte til Høyesterett, men nå må de belage seg på ny runde i lagmannsretten i stedet. Torsdag avgjorde ankeutvalget at vilkåret for direkteanke ikke er oppfylt.

For å kunne gå direkte til Høyesterett, kreves det både at saken er av særlig prinsipiell betydning, og at det er viktig med rask avklaring.

Les vilkårene for direkteanke her

«Saken gjelder anvendelsen av Grunnloven paragraf 112 som grunnlag for overprøving av forvaltningsvedtak, som aldri har vært prøvd for domstolene før. I tillegg er saken første gang utvinningstillatelser gitt i medhold av petroleumsloven prøves for norske domstoler. Dette er vedtak av usedvanlig stor betydning for det norske samfunnet, og saken reiser flere prinsipielle spørsmål knyttet til de rettslige rammene for slike vedtak», skrev miljøorganisasjonene i anken.

Les hele anken her

Prosessfullmektig for miljøorganisasjonene er Cathrine Hambro, fra Wahl-Larsen Advokatfirma og Emanuel Feinberg fra  Advokatfirmaet Glittertind.

I Oslo tingrett var det regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som prosederte saken på vegne av staten.

–Vi tar beslutningen til etterretning. Resultatet var ikke overraskende, når man kjenner lovens kriterier for direkte anke og Høyesteretts praksis rundt dette. Fra statens side vil vi nå bidra til at saken kan berammes for Borgarting lagmannsrett så snart som mulig, sier Sejersted til Rett24.

Les om kjernen i anførslene for tingretten her

.