På videolink deltok siktede, dommer og forsvarer i forbindelse med tilståelsesdom hvor en kvinne er tiltalt for å kjøre i 99 km/t i en 60-sone og siktede ga en uforbeholden tilståelse. I retten var det nedlagt påstand om førerkortbeslag i åtte måneder og en bot. Boten ble vedtatt, men førerkortbeslaget motsatte siktede seg grunnet covid-19.

NAV aksepterer ikke kollektivtransport

I avgjørelsen konstaterer retten at det er oppstilt høy terskel for å beholde førerretten av særskilte grunner. Det ble likevel avgjørende at førerkortbeslag på åtte måneder ville fremstå særlig byrdefullt sammenlignet med hva som normalt kan påregnes. Årsaken er at NAV ikke aksepterer at tiltaksdeltakere bruker kollektivtransport i rushtiden under korona. Den siktede var i arbeidsforberedende trening (AFT) gjennom NAV, og gjennomfører for tiden arbeidspraksis. Forbudet mot kollektivtransport i rushtiden ville føre til at arbeidstiden blir svært redusert, og siktede ville få begrenset arbeidstrening om førerkortbeslaget ble gjennomført. Retten uttaler derfor at:

«førerkortbeslag vil ramme siktede urimelig hardt, da hun på grunn av utenforliggende omstendigheter – den pågående koronasituasjonen – vil få svært begrenset nytte av arbeidspraksisen under NAV».

Det var også av betydning at siktede nylig har vært gjennom en «smertefull skilsmisse» fra en mann som er straffedømt for mishandling av henne. Å kjøre bil gir derfor siktede en trygghetsfølelse.

Slipper én måned

Retten grunner avgjørelsen på tapsforskriften § 1-3, hvor det heter at det ved fastsettelsen av perioden for tap av førerretten «skal det legges vekt på den virkningen tap av førerretten antas å ville få for innehaveren, såfremt virkningen fremstår vesentlig med byrdefull enn det som normalt kan påregnes». Retten kom dermed til at beslagstiden kan settes til én måned regnet fra førerkortet ble beslaglagt. Siktede kan nå altså smittefritt og trygt reise til og fra arbeidspraksis.

Se dommen her