Moren ble i Salten tingrett dømt for å ha mishandlet sine tre barn fra 2003 til 2016.

For det aller meste av perioden var det straffeloven av 1902 som gjaldt, og her er strafferammen for grov vold i nære relasjoner inntil seks år. Dette tilsier meddomsrett. I 2015 trådte imidlertid den nye straffeloven i kraft, og her er strafferammen 15 år, noe som da denne saken ble anket, tilsa lagrettebehandling.

Sa fra i fjor sommer

Ettersom forholdet strakte seg helt til 2016, var kvinnen tiltalt etter både ny og gammel paragraf. Men da lagmannsretten berammet ankesaken, tok den bare i betraktning strafferammen fra den gamle loven. Retten ble derfor satt som meddomsrett, og ikke med lagrette.

Både aktor og forsvarer kontaktet av den grunn lagmannsretten for å spørre om det var riktig at saken skulle gå som meddomsrett.

– Jeg snakket med rettens kontor om dette, og fikk opplyst at de skulle ta dette videre med forberedende dommer. Dette var i fjor sommer, forteller daværende politiadvokat Charlotte Ringkjøb.

Ba aktor frafalle 

Ankeforhandlingen ble holdt 6. til 9. februar. Først etter at hovedforhandlingen var avsluttet, oppdaget retten feilen. 21. februar ble partene orientert om dette i et brev fra lagmannsretten.

I brevet ble det reist spørsmål om det var aktuelt å reparere feilen ved at aktor frafalt den delen av tiltalen som gjaldt etter 1. oktober 2015, da den nye straffeloven trådte i kraft.

Aktor i ankesaken, politiadvokat Alf-Anton Røst, ønsket ikke det.

– Det stemmer at retten etter hovedforhandling reiste spørsmål om deler av tiltalen kunne frafalles. Det var veldig spesielt, og det var noe påtalemyndigheten ikke kunne gå med på. Det ville være vanskelig å si hva som skjedde før og etter den aktuelle datoen. Vi mente det ville være en håpløs situasjon, så det var ikke aktuelt, forteller Røst. 

Dømte likevel

Stilt overfor en situasjon der tre barn, som ifølge tingretten er blitt mishandlet av sin mor gjennom det meste av sine liv, skulle måtte gjennomgå hele straffesaken på nytt, valgte retten deretter likevel å avsi dom på ett års fengsel.

Retten skriver at

«det riktige i den situasjonen som har oppstått, er at den etablerte meddomsretten avsier dom i saken. Lagmannsretten viser i denne sammenheng til Rt-2010-1018, hvor det var anket over den feilen at lagmannsretten var satt med lagrette, mens den skulle vært satt som meddomsrett. (...) I foreliggende sak er det dessuten et tungtveiende hensyn at de tre fornærmede bør slippe belastningen ved gjennomføring av en ny lagmannsrettsbehandling.»

– Forferdelig situasjon

Den domfelte kvinnen anket avgjørelsen til Høyesterett, der ankeutvalget nå har opphevet avgjørelsen. Dermed må saken behandles på nytt, med lagrette, til høsten. At lagretteordningen generelt er opphevet, får ikke betydning i dette tilfellet, konkluderer Høyesterett:

«Ankeutvalget finner det da klart at feilen i lagmannsrettens sammensetning må tillegges virkning og lede til opphevelse av lagmannsrettens dom med ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 323 tredje ledd bokstav a.»

– Dette skal jo ikke skje. Det er en forferdelig situasjon for de involverte, både for tiltalte og for de fornærmede, sier kvinnens forsvarer, Tor Haug.

Haug bekrefter at også han kontaktet lagmannsretten før saken skulle opp, for å spørre om det var riktig at saken skulle gå for meddomsrett. 

– Jeg var riktig nok kun i kontakt med kontoret, ikke med dommeren. Men jeg fikk bekreftet at den skulle gå som meddomsrett, forteller Haug.

Spylte barna

– Det er jo ikke så mye mer å si enn at det er høyst beklagelig at slike saksbehandlingsfeil skjer. Saken vil bli behandlet så raskt som mulig etter sommeren, sier førstelagmann Monica Hansen Nylund ved Hålogaland lagmansrett.

Ifølge tiltalen skal kvinnen blant annet ha låst barna inne, og kun sluppet dem ut ved toalettbesøk. Hun skal ha spylt barna med hageslange utendørs om vinteren. Hun skal også ha kjørt barna til et øde sted, hvor de måtte overnatte alene som straff for ikke å ha gjort husarbeid. 

– Vi ble kjørt ut med noe mat, ost på tube, Men vi hadde ikke telt. Jeg husker det var masse grining på vei utover. Jeg var veldig redd, forklarte datteren i tingretten, ifølge NRK.

Les ankeutvalgets avgjørelse her