Under prosedyren la aktoratet til grunn at straffen som utgangspunkt skulle være 120 dagers fengsel, men at det måtte gjøres et et ikke ubetydelig fradrag fordi tiltalte handlet som polititjenestemann. Ifølge NTB la aktor ned påstand om 60 dager.

Dette er retten ikke enig i. Retten mener at politiet har et vidt handlingsrom for å bruke lovlig makt, men at når disse grensene først er overtrådt, så er det ikke riktig at den særskilte beskyttelsen som politiets tjenestemenn har mot straffansvar skal virke også ved straffutmålingen.

«At straffbar vold utøves i politiets tjeneste, kan tvert imot være en
skjerpende omstendighet, fordi slike handlinger skader publikums tillit til politiets tjenesteutførelse»
, skriver Borgarting.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig og kontorfeller

– Stor lettelse

Politimannen sto tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han utøvet vold mot to menn under en pågripelse på Kongsberg i november 2022. Hendelsen ble filmet, og fikk etter kort tid stor spredning i sosiale og ordinære medier. 

– Det er en stor lettelse å vite at rettssystemet fungerer. Jeg er veldig glad for at det sendes ut et signal om at det ikke er sånn politiet skal være. De skal deeskalere situasjoner – ikke lage dem, sier en av de fornærmede i saken til NTB.

Da saken ble behandlet av tingretten i fjor, ble politimannen frifunnet under dissens. Også i lagmannsretten er det dissens, denne gangen fra to meddommere, som stemmer for frifinnelse. 

– Vi er fornøyd med at lagmannsretten deler vårt syn på hvordan saksforløpet burde vært, sier aktor Marit Storeng til NTB.

Vil til Høyesterett

– Min klient er svært skuffet over dommen etter at han ble frifunnet i tingretten, og vi vil anke denne dommen til Høyesterett, skriver forsvarer Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma i en pressemelding 

De skriver videre at deres klient frykter hva dette kan bety for tjenestepersoner i politiet sin mulighet for å forhindre skade på seg selv eller andre i tjenesten. 

– Hvis denne dommen blir stående vil den sette en skummel presedens for fremtidige saker som involverer politiets bruk av makt som jeg mener samfunnet ikke er tjent med, sier Reisvang.