Mandag publiserte Høyesterett årsmeldingen for 2023. Der fremkommer det for det første at antall innkomne saker er det laveste på minst 10 år. En total på 2078 anker er en nedgang på 3,7 prosent fra i fjor, og inneholder en nedgang i alle kategorier saker, både hva gjelder dommer, kjennelser, sivilt og straff.

Nedgangen sammenfaller med at det også i de lavere instansene har vært en betydelig saksnedgang de senere årene.

Annonse

Vi søker inntil fire juridiske seniorrådgivere til et av Innlandets fremste juridiske fagmiljøer

Trangere nåløye

Samtidig som antall innkomne saker faller, var det i fjor også en nedgang i andelen saker som ble sluppet inn til behandling. 9,3 prosent av de sivile ankene ble fremmet, og 8,4 prosent av straffesakene. Begge tallene er de laveste i nyere tid.

hr 2023 siling.png
Anke over dom fremmet til behandling. (Grafikk: Høyesterett)

Resultatet av trangt nåløye og få innkomne saker er at det i fjor kun ble behandlet 85 saker i avdeling og forsterket rett. Av disse var 53 sivile saker og 32 straffesaker. Antall straffesaker har vært lavere før, i 2021, men antall sivile saker har ikke ligget så lavt i moderne tid.

– Stort apparat

85 saker er det laveste totalantallet Høyesterett har registrert, opplyste justitiarius Toril M. Øie da hun la frem årsmeldingen mandag. Hun pekte på to store plenumssaker som én medvirkende årsak.

– Det er et veldig stort apparat. Det er ikke bare de dagene vi sitter i retten, men det er også den tiden som må settes av til at alle skal forberede seg, komme med kommentarer til domsutkastet, og så videre. Det gjør at det går mye ressurser, kommentere Øie.

De to plenumssakene fra i fjor var Acer-saken og Svalbardsaken.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | M&A

Sakstypene

Antall dissenser lå samlet sett omtrent på normalen, om enn noe høyere i straffesaker enn hva som har vært vanlig de senere årene. Totalt ble det dissentert i 21 prosent av de sivile sakene, og 19 prosent av straffesakene. For straffesaker er dette den høyeste dissensfrekvensen siden 2015.

Når det gjelder sammensetningen av saksområdene, er det åtte rettsområder som utgjør over halvparten av alle sakene som ble behandlet avdeling eller plenum. Disse var:

  • Erstatningsrett (6)
  • Fast eiendom (6)
  • Seksuallovbrudd (6)
  • Straffeprosess (6)
  • Entreprise (5)
  • Forvaltningsrett (5)
  • Sivilprosess (5)
  • Trafikklovbrudd (4)

Disse kategoriene utgjorde 43 av de 85 sakene. De resterende 42 sakene fordeler seg på 26 forskjellige rettsområder.