Tiltalen mot den 28 år gamle Østfold-mannen omfatter en lang rekke tilfeller av seksuallovbrudd begått mot 14 jenter, over en periode på åtte år. 13 av jentene var i alderen 11 til 15 år gamle, og mannen har over forskjellige nettløsninger fått jentene til å utføre seksuelle handlinger på video. Handlingene pågikk helt frem til mannen i fjor vinter ble pågrepet av politiet.

Ett av ofrene er dessuten blitt voldtatt fysisk en rekke ganger. De to har møttes over nesten to år, fordi mannen truet med å offentliggjøre bildematerialet dersom hun ikke utførte handlingene han ba om.

Tingretten i Fredrikstad kommer til at den samlede straffen i utgangspunktet ligger på 12 års fengsel, men et sentralt spørsmål i straffesaken har vært hva slags reaksjon som skal benyttes. Påtalemyndigheten la ned påstand om forvaring en tidsramme på 9 år og 6 måneder.

Tingretten kommer imidlertid, under tvil, til at vilkåret om gjentagelsesfare ikke er oppfylt. Tingretten skriver:

«Den viktigste grunnen til dette er at A ikke er domfelt for å ha begått alvorlige seksuallovbrudd tidligere. Som nevnt, ligger terskelen med hensyn til hva som kreves av objektive holdepunkter for gjentakelsesfare høyere i disse tilfellene sammenlignet med en situasjon hvor det foreligger tidligere domfellelse for alvorlige seksualforbrytelser. Retten kan ikke se bort fra at en ordinær fengselsstraff vil kunne ha en korrigerende effekt på A.»

Annonse

Fagsjef i seksjon for personalledelse

IQ på 59

Retten mener straffen i utgangspunktet ville ligge på omlag 12 års fengsel, men mannen psykiske evner trekker straffen betydelig ned. De sakkyndige har konkludert med at han har en IQ på 59, som er i grenseland for alvorlig psykisk utviklingshemming.:

«Ut fra bevisførselen fremstår det som sannsynlig at dette kan ha ført til at han hadde en svekket virkelighetsforståelse, og det kan ikke utelukkes at dette har hatt betydning for hans evne til å vurdere hvilke konsekvenser handlingene hans ville få for de fornærmede. Dette gjelder etter rettens mening særlig i relasjon til overgrepene som har skjedd via internett og sosiale medier.»

Retten lander etter dette, inkludert noen måneders tilståelsesrabatt, på åtte år i fengsel.

– Vi mener dommen er riktig

knut ditlev-simonsen.jpg
Forsvarer Knut Ditlev-Simonsen.

– Det var viktig for oss å unngå forvaring, så får vi se hva påtalemyndigheten gjør med det. Men vi håper og tror dette ikke blir anket, vi mener dommen er riktig, sier forsvarer Knut Ditlev-Simonsen.

Kvinnen som ble voldtatt direkte blir i dommen tilkjent en halv million i erstatning og oppreisning, mens tre jenter som ble utsatt for nettovergrep tilkjennes fra 20.000 til 30.000 kroner. Retten kommer samtidig til at mannens personlige ansvar bør lempes, ettersom han både grunnet sin status som ung ufør og kommende langvarige soning ikke vil ha noen mulighet til å betale pengene.

«Det påpekes at lempingen i erstatningsansvaret ikke får økonomisk betydning for de fire fornærmede. Grunnen til dette er at lemping etter skadeerstatningsloven § 5-2 ikke påvirker utbetalingen fra voldsoffererstatningsordningen, jf. voldsoffererstatningsloven § 10 annet ledd», heter det i avgjørelsen.