Saken Follo og Nordre Østfold tingrett nå har avgjort, dreier seg om at konkurrentene i treningsmarkedet mener kommunens nye treningssenter i realiteten er en statsstøttet markedsaktør.

– Det har vært svært få slike saker for norske domstoler. Dette er også så vidt jeg vet den første saken der det kreves erstatning på grunnlag av såkalt ulovlig statsstøtte, det vil si støtte som ikke er meldt til og forhåndsgodkjent av ESA før den er iverksatt.

Det sier Per Andreas Bjørgan, som har representert kommunen i saken. Mandag fikk partene dommen, der tre privatdrevne treningssentre går på et tap, inkludert snaut 1,2 millioner til motpartens sakskostnader.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | EU-/EØS- og konkurranserett

Lagde eget selskap

– Saken gjelder statsstøtte og spørsmålet om hvordan sikre like konkurransevilkår mellom det offentlige og private i markedet. Klientene mine har akkurat mottatt dommen, og har derfor ikke noen flere kommentarer nå, sier saksøkernes prosessfullmektig Svein Terje Tveit.

Forhistorien til tvisten er at Frogn kommune i 2015 utlyste en offentlig anbudskonkurranse, der fem treningsaktører ble invitert til å gi tilbud på leie og drift av treningssenter i den nye storstuen Bølgen bad og aktivitetssenter. Kommunen kom imidlertid ikke til enighet med noen av tilbyderne, og besluttet derfor å ta saken i egne hender.

Et kommunalt foretak driver i dag treningssenteret. Med støtte fra Hovedorganiasasjonen Virke krever konkurrentene erstatning for de de mener er ulovlig statsstøtte. Spørsmålet er om treningssenteret fikk en økonomisk fordel det ikke ville ha fått under normale, markedsmessige forhold da det ble etablert.

Markedsaktørtesten

«Vurderingstemaet er om etableringen av treningssenteret består den såkalte markedsaktørtesten ved at kommunen har opptrådt som en privat investor», skriver tingretten, og viser til praksis fra ESA og EU-domstolen.

Etter en omfattende konkret drøftelse kommer retten til at verken beslutningen om å drive senteret, lån som ble gitt, leieprisen eller tilskudd som ble ytt under pandemien utgjør ulovlig statsstøtte. Konklusjonen er at kommunen tilkjennes fulle sakskostnader:

«Retten er innforstått med at saken er av stor betydning for saksøkerne og deres virksomhet, og at det fremstår som prinsipielt viktig å avklare rammene for offentlig virksomhet i treningsbransjen. Etter rettens syn er dette likevel ikke tilstrekkelig til å fravike sakskostnadsansvaret. Saken er ikke av direkte velferdsmessig betydning for partene, og også saksøkerne er profesjonelle parter som bør bære den risikoen saksanlegg for domstolene innebærer. Det er i den forbindelse heller ikke et påfallende skjevt styrkeforhold mellom partene. Retten viser særlig til at saksøkerne også har vært bistått av Hovedorganisasjonen Virke.»

Annonse

To dommerembeter i Norges Høyesterett

– Konkurransevridning

Leder for konkurransevilkår i Virke, Anita Sundal, skrev før jul at man de siste 20 årene har sett en økende trend der offentlig eide og drevne treningssentre etableres i tilknytning til kommunale svømmehaller.

– Dette vil gi ineffektiv konkurransevridning hvis den offentlige aktøren mottar kommunal støtte. Slik støtte kan arte seg som direkte driftstilskudd, men også som gunstige lån eller investeringer som sammenlignbare private konkurrenter ikke ville fått tilgang til. Rent juridisk er dette et felt som sjelden testes rettslig. Hovedforhandlingen i Follo tingrett vil derfor gi viktig rettspraksis på området, skrev Sundal i Kommunal Rapport.

– Frogn kommune har hele tiden ment at regelverket er fulgt, så det var fint å få medhold i dette spørsmålet, sier kommunedirektør Georg N. Smedhus i en pressemelding.