I et såkalt R-notat datert 3. november 2020 foreslo helse- og omsorgsministeren at det skulle innføres nye og strengere tiltak på grensene, inkludert plikt til å bo på karantenehotell.

Da Koronakommisjonen la frem sin andre rapport tirsdag, fremkom det at dette forslaget møtte kritikk fra en rekke instanser i regjeringsapparatet, ikke minst fra Lovavdelingen, som stilte spørsmål ved lovgrunnlaget. På ettermiddagen 3. november skrev Lovavdelingen:

«Det er grunn til å være svært kritisk til prosessen. Sentrale og inngripende tiltak foreslås uten at andre departementer enn HOD har vært involvert, og uten mulighet for skriftlige merknader. Det er særlig grunn til å nevne konklusjonspunkt 1 og 2 i notatet om endring i covid-19 forskriften med krav om negativ test før ankomst til Norge og krav om ti dagers opphold på karantenehotell med krav om testing i karanteneperioden.

Til tross for at det foreslås slike inngripende tiltak, er det liten grad omtalt hva som kan være aktuelle hjemler for tiltakene. Notatene gir begrenset veiledning for å kunne ta stilling til om tiltakene kan innføres uten lovendring.»

Annonse

Legal Counsel - Competition & Antitrust

Departementsråden frarådet

Lovavdelingen skrev videre:

«Samlet vil vi fraråde at beslutningen treffes med det grunnlaget som nå foreligger. Det bør heller – om det er aktuelt – konkluderes med at spørsmålet om pålagt bruk av karantenehotell utredes med sikte på beslutning om kort tid, og at både HMIN og JMIN er involvert i denne vurderingen.»

HMIN og JMIN er i denne sammenheng helseminister og justisminister.

Også Innvandringsavdelingen i Justisdepartementet pekte på usikkerheten knyttet til lovgrunnlaget for tiltakene, og mente begrunnelsen framsto som svak, uten vurdering mot Norges internasjonale forpliktelser. På bakgrunn av innspillene skrev departementsråd Heidi Heggenes en epost til statssekretæren, klokken 20:48 3. november, der hun frarådet å treffe beslutningen med det grunnlaget de hadde. Hun anbefalte å heller utrede spørsmålet om pålagt bruk av karantene med sikte på å beslutte dette kort tid senere.

– Får gjennomslag uansett

Saken skulle behandles i et møte på Statsministerens kontor allerede neste morgen. Enda senere på kvelden, etter alt å dømme etter dialog med politisk ledelse, har departementsråden kommet til en annen konklusjon. Heggenes skriver nå:

«Etter råd fra […] og meg kommer [justisministeren] til å være mest opptatt av at vi blir m videre m å sikre hjemler og praktisk gjennomføring, herunder nødvendige unntak for kritiske samfunnsfunksjoner mv. Ingen grunn til å ta kampen mot tiltakene som sådan – her kommer HOD til å få gjennomslag uansett hva vi sier. Vi må være konstruktive samarbeidere for å få både regler og gjennomføring best mulig»

Både Bent Høie og Monica Mæland har i intervjuer med Koronakommisjonen opplyst at Lovavdelingens innvendinger ble videreformidlet til regjeringen. Neste dag skrev Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet:

«Vi har i ettermiddag hatt dialog med Lovavdelingen vedrørende dette konklusjonspunktet. De er svært usikre på om vi i dag har hjemmel til å fastsette dette i forskrift. De viste til EMK og grunnloven. UD har også i e-post til oss i ettermiddag uttrykt bekymring for hjemmelsgrunnlaget. Videre er det mange uavklarte spørsmål som Helsedirektoratet må besvare i det oppdraget som skal gis.»

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Skrev gjennom natten

5. november ble det politisk besluttet å gå videre med ordningen, tross de rettslige innvendingene. Klokken 00:45 natt til 6. november kommenterte en ikke navngitt avsender i Utenriksdepartementet prosessen slik:

«[…] du vet jo hva jeg mener om dette hastverksarbeidet, men jeg lar det ligge nå. Jeg ser frem til å se proporsjonalitetsvurderingen for denne interneringen i innledningen til kgl.res., gitt at dette i all hovedsak er presumptivt friske personer (de har testet negativt én gang allerede) som man ikke har annet grunnlag å mistenke for smittespredning enn at de har oppholdt seg i utlandet».

03:07 senere samme natt skriver Lovavdelingen:

«Her er tekst til kgl. res. Vi sover noen timer og leser korrektur mv. Noen spørsmål om merknader består i påvente av avklaringer.»

09:30 ble resolusjonen oversendt SMK, og senere på ettermiddagen ble den vedtatt i statsråd.