Å bruke sitt eget selskaps midler til privat konsum er et klassisk triks for å snyte staten for både merverdiavgift og personskatt. Jukset er dessuten vanskelig å oppdage uten et omfattende kontrollregime. I mai la derfor regjeringen frem et forslag om endre bevisbyrden, slik at eiendeler som er «egnet» til privat konsum skal skattlegges som privat uttak, med mindre man kan dokumentere at de har vært i bruk av selskapet.

Les: Nå blir det slutt på «firmabåt» – her forslaget til sjablongskatt på privat konsum i selskap

– I tillegg innebærer forslaget en så betydelig beskatning av selskapet og aksjonæren, at det i praksis er helt utelukket å eie slike eiendeler til privat bruk i et selskap. Dette er en «stoppregel», sa Anders Myklebust og Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein til Rett24, før forslaget ble sendt på høring.

Forslaget gjelder for selskaper som er eid minst 50 prosent av én person.

Bred kritikk

1. august gikk høringsfristen ut, og en gjennomgang av høringsuttalelsene viser sterk motstand mot forslaget fra skatterettsprofesjonen. Wikborg Rein peker på at forslaget rekker vesentlig lengre enn privat konsum, og derfor vil være en stopp-regel også for mange typer eiendeler og investeringer som ikke er relatert til privat konsum.

Det samme mener Wiersholm-advokatene, som mener det i hvert fall «bør innføres en mulighet for skattyter til å godtgjøre at eier ikke har hatt disposisjon over selskapets formuesgode».

I lovforslaget har departementet lagt til grunn at skatteplikten ikke skal reduseres selv om eieren i perioder ikke har tilgang til båten, hytta eller flyet. Departementet skrev:

«At formuesobjektet av andre årsaker ikke har vært til disposisjon for eier, gir ikke grunnlag for å redusere den sjablongberegnede fordelen. At en fritidseiendom er under rehabilitering eller at en båt er på verksted eller i opplag, er for eksempel ikke alene tilstrekkelig til å regnes som perioder formuesobjektet er benyttet i inntektsgivende aktivitet i selskapet. Det samme gjelder der et formuesobjekt ikke benyttes i selskapets ordinære virksomhet, og en eventuell fortjeneste hovedsakelig knytter seg til forventet verdistigning.»

Wiersholm-advokatene mener regelen er så drakonisk et den kan komme i konflikt med EMK. De mener blant annet at privatfly, for eksempel, ikke bør skattlegges som privat konsum for de perioder flyet står ubrukt, så lenge det hovedsakelig benyttes i inntektsgivende aktivitet.

Rødt kort av regelrådet

Strandenæs-advokatene mener forslaget må «sees på som et uttrykk for manglende tillit til Skatteetatens kontrollaktivitet på området», ettersom uttak til privat konsum allerede er skattlagt. Kritikken følges opp av en rekke andre advokatfirmaer som har levert høringsuttalelser, også av advokatforeningen, som mener forslaget «i sin helhet fremstår for lite fleksibelt og kan medføre at ellers fornuftige forretningsmodeller rammes urimelig hardt».

Regelrådet mener forslaget er ikke tilstrekkelig utredet, og skriver at det «er helt nødvendig å gi eksempler på forskjellige typer virksomheter som blir berørt og utrede hvordan de blir påvirket av forslaget».

Norges Bondelag er blant de mange som peker på at hytteutleiere risikerer å bli skattlagt for privat konsum for alle de ukene i året man ikke klarer å leie ut hyttene.

Får også støtte

Blant de som støtter forslaget, er LO. De mener forslaget vil være en motvekt til fritaksmodellen, som etter LOs syn fører til at privat konsum plasseres i selskaper. «LO registrerer at systemet har blitt en ulikhetsmaskin og understreker at det haster med effektive tiltak», skriver organisasjonen.

Også Norsk Skogeierforbund støtter forslaget – om enn under forutsetning av at man lager en paragraf som sier at loven ikke gjelder for gårdsbruk eller skogbruk.

Skattedirektoratet støtter forslaget, men peker på at det vil kunne være behov for unntaksregler, typisk i tilfeller der en fritidseiendom er under rehabilitering, eller en båt er på verksted, og eiendelen ellers utelukkende benyttes i inntektsgivende aktivitet.

Også Økokrim er positive. I en meget kortfattet høringsuttalelse skriver de at dagens regelverk på «gir gode muligheter for omgåelse», og at forslaget «klart vil bidra til å forebygge skattesvik relatert til privat bruk av selskapers formuesgoder».

Ale høringsuttalelsene finner du her.