Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. Dette er hans syvende begjæring om gjenåpning. Avgjørelsen er fattet med tre mot to stemmer.

«På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjenopptakelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag», heter det i en pressemelding fra advokat Arvid Sjødin.

Annonse

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Kommisjonen opplyser at et flertall bestående av Dag Jodaa, Elin Ramleth Østli og Arne Gunnar Aas er av den oppfatning at det etter domfellelsen i 2002 er fremlagt nye sakkyndige erklæringer og rapporter som svekker DNA-beviset, og at dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett. Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.

Flertallet skriver: «Selv om det samlet sett foreligger en rekke forhold som taler for at Viggo Kristiansen er skyldig foreligger det etter flertallets vurdering samlet sett en rimelig mulighet for at han ville ha blitt frifunnet. Kommisjonens flertall er derfor kommet til at begjæringen om gjenåpning tas til følge.»

Et mindretall bestående av leder Siv Hallgren og Tor Ketil Larsen mener at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt. Selv om de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset hadde vært kjent for retten i 2002, så er det likevel ingen rimelig mulighet for at disse – vurdert sammen med de øvrige bevisene som ble presentert for retten - ville ha endret bevisbildet på en slik måte at det ville ha ført til frifinnelse av Viggo Kristiansen.

I avgjørelsen skriver mindretallet: «Det er ikke i domfeltes begjæring, etterfølgende skriv eller i saken for øvrig fremkommet noe som trekker i retning av at det foreligger særlige forhold som svekker bevisbildet på en slik måte at det gir grunnlag for tvil om at dommen er riktig».

Avgjørelsen til kommisjonen innebærer ikke at statsadvokaten per nå vil begjære ham løslatt, skriver påtalemyndigheten i en pressemelding.

De pårørende, foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier i en pressemelding at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenoppta straffesaken mot domfelte i Baneheia-saken, Viggo Kristiansen. Vi har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver de.

Kommisjonens avgjørelse, som er på 369 sider, finner du her.