Straffesaken Borgarting lagmannsrett egentlig skulle behandlet sist uke, gjelder en tiltale for omfattende mishandling over flere tiår, inkludert flere voldtekter.

Da Søndre Follo tingrett behandlet den i høst, landet retten på seks års fengsel, og mer enn 16 millioner kroner i erstatning og oppreisning. De fornærmede er tidligere ektefeller og barn av tiltalte.

Ankesaken startet altså opp i Borgarting sist uke. På dag to av forhandlingene skulle tiltaltes ekskone forklare seg, og et tema ble da hva hun hadde sagt og ikke sagt i sitt første politiavhør. I den anledning ble det klart for lagmannsretten at den advokaten som nå var forsvarer i saken, Tor Magnus Fagermo, hadde vært bistandsadvokat for fornærmede da dette avhøret ble gjennomført.

Annonse

Konsernadvokat / Group Legal Counsel

Protesterte ikke

Dette hadde alle andre enn rettens medlemmer vært klar over i lang tid, uten at det var reist protester. I utgangspunktet ønsket ingen å forårsake ytterligere utsettelse av en særdeles belastende sak. For ektefellen hadde imidlertid situasjonen gradvis endret seg etter tingrettens behandling, forteller bistandsadvokat Sverre Ulstrup.

– Min klient protesterte ikke mot dette i tingretten, fordi hun fryktet at det ville føre til at saken måtte utsettes. Men nå er dette avhøret blitt mer og mer sentralt i saken, slik at hun opplever dobbeltrollen mer problematisk, forteller Ulstrup.

At dobbeltrollen er problematisk, er Borgarting helt enig i. Enden på visa ble at hele hovedforhandlingen måtte stoppes og omberammes. Det fremkommer i en kjennelse Rett24 har fått innsyn i.

– Min klient er ganske opprørt nå, og ønsker å klage forsvarer inn for disiplinærutvalget, sier Ulstrup.

I kjennelsen om utsettelse skriver lagdommerne Marit Bjørånesset Frogner og Irene Sogn:

«Det følger som nevnt av reglene for god advokatskikk punkt 3.2.2. at en advokat i samme sak ikke kan rådgi eller representere «to eller flere klienter» om det foreligger motstridende interesser mellom dem eller er en klar risiko for det. Lagmannsretten viser også til retningslinjer for forsvarere gjengitt ovenfor om at en advokat ikke må påta seg forsvareroppdrag hvis det kan oppstå interessemotstrid i samme sak, jf. punkt 3.3 første punktum. (...)

I saken her er det motstridende interesser. Hensynet til tiltalte og fornærmede – men også mer allmenne interesser knyttet til krav til habilitet – gjør at advokat Fagermo ikke kan gjøre tjeneste som offentlig forsvarer når han tidligere har vært bistandsadvokat i samme sak. Det forhold at oppdraget som bistandsadvokat var kortvarig og begrenset til ett avhør (...), kan i saken her ikke lede til en annen vurdering.»

Ble informert

Advokat Tor Fagermo sier han for sin del ikke har problemer med å bli byttet ut, men opplyser at partene både var informert om og hadde samtykket til hans oppnevning.

– Alle aktører, inklusive påtalemyndigheten, har fra jeg startet oppdraget som forsvarer vært informert om at jeg hadde bistått som bistandsadvokat noen dager i 2019. Dette fremgår jo også med all tydelighet av dokumentene i saken, sier Fagermo, og viser til en epost datert våren 2020, der bistandsadvokat Ulstrup svarer «OK» på Fagermos spørsmål om eventuelle innsigelser til oppnevningen.

Hvorvidt de fornærmede samtykket eller ei, er imidlertid ikke noe sentralt for poeng for lagmannsretten. Fagermo hadde en kort periode vært oppnevnt bistandsadvokat også for flere andre fornærmede i saken, om enn uten at det var gjort noe formelt arbeid. Disse ønsket ikke noe forsvarerbytte, men retten skriver likevel:

«At (fornærmet) og (fornærmet) ikke har innvendinger til at advokat Fagermo fortsetter som forsvarer for den delen av saken som gjelder (fornærmet), er ikke avgjørende for lagmannsretten. Det må tas i betraktning at deres samtykke skyldes ønsket om at saken ikke blir utsatt. Lagmannsretten ser at det er svært uheldig at saken utsettes. Etter lagmannsrettens syn er hensynet til at både tiltalte og de fornærmede får forsvarlig bistand på alle trinn av saken, likevel viktigere. Det vil dessuten være uheldig om tiltalte og fornærmede skal oppleve et «press» i retning av å samtykke til at deres nåværende eller tidligere advokat opptrer i en uheldig dobbeltrolle.»

Dermed er det ingen annen utvei enn å omberamme hele ankesaken. Det hører med til historien at tiltalen ble tatt ut så langt tilbake som i 2021. Tiltalte ble pågrepet i utlandet først i fjor sommer, etter internasjonal etterlysning. Han har siden sittet i varetekt.

Annonse

Vil du være med og bidra til et velfungerende verdipapirmarked?

Også partneren må ut

Ligaard-Lise-4000x2800.jpg
Bistandsadvokat Lise Ligaard, Elden.

Tor Magnus Fagermos partner i Grensen Advokater, Tore Andersen, har vært medforsvarer i saken. Et spørsmål var derfor om forhandlingene kunne fortsette med bare én forsvarer. Retten mener imidlertid at Fagermos inhabilitet smitter over på Andersen, ettersom de jobber tett i samme firma.

Lise Ligaard fra Elden, som er bistandsadvokat for den andre fornærmede ektefellen i saken, opplyser at hennes klient opplever utsettelsen som svært krevende.

– Hun motsatte seg en utsettelse av saken, som en følge av at hun ikke orket belastningen ved å måtte møte i retten igjen. Fornærmede anmeldte sin tidligere ektefelle i 2019, og har fra det tidspunktet ventet på at saken skulle finne sin endelige avslutning. Hun har blitt påført betydelige skader som en følge av det tiltalte har utsatt henne for, og opplever utsettelsen som en ytterligere tilleggsbelastning, sier Ligaard.