Jeg viser til kommentar i Rett24 15. november fra tre ansatte i Inntrøndelag tingrett.

Det er ikke riktig at Domstolkommisjonen «foreslår at all domstolaktivitet i Trøndelag skal legges til Trondheim». Tvert imot, kommisjonen foreslår en felles rettskrets for Trøndelag, med hovedrettssted i Trondheim og et bemannet rettssted i Steinkjer. Kommisjonen mener at det i dag og i fremtiden er et behov for dommere, saksbehandlere og rettssaler i Steinkjer.

Hovedanbefalingen fra Domstolkommisjonen er å etablere større domstolorganisasjoner enn i dag gjennom å slå sammen rettskretser. Det vil blant annet styrke fagmiljøene, åpne for mer fleksibel saksavvikling, og gi gode muligheter for moderat spesialisering.

I en rettskrets kan det være flere bemannede rettssteder. Med bemannet rettssted mener vi et tinghus, der det er dommere, saksbehandlere og rettssaler, slik som det er i Steinkjer i dag. Det kan være organisert som en egen avdeling, med en avdelingsleder. En annen måte å si det på, er at det dreier seg om én tingrett med flere tinghus eller «domstolhus».  

Domstolene skal være tilgjengelige for folk der de bor. Avgjørende for tilgjengelighet er ikke størrelsen på rettskretsen, men hvor rettsstedene («domstolhusene»/tinghusene) ligger. Dagens struktur er basert på historiske behov for domstoltjenester. Den demografiske utviklingen, med innvandring, urbanisering og aldring, har ført til et endret behov.

Domstolkommisjonen foreslår å opprettholde rettssteder der fremtidig saksmengde, geografiske avstander eller andre forhold kan begrunne dette. Både forventet fremtidig saksinngang og store avstander tilsier at det fortsatt bør være rettssaler, dommere og saksbehandlere i Nord-Trøndelag. Hvor sorenskriveren sitter i det daglige – Trondheim eller Steinkjer – er neppe avgjørende for tingrettens kvalitet og brukervennlighet.

En tingrett for Nord-Trøndelag i Steinkjer ville isolert sett kunne oppfylle kravene til et sterkt fagmiljø. Domstolkommisjonen har imidlertid lagt vekt på at domstolstrukturen bør åpne for flere større og slagkraftige tingretter utenfor Oslo, som kan være pådrivere for faglig utvikling. Det er få slike domstoler i dag. Som én organisasjon vil Trøndelag tingrett kunne bli et faglig kraftsentrum for norske tingretter.