Jussformidlingen bistår flere arbeidstakere i oppsigelsessaker hvor arbeidsgiver ikke har oppfylt lovens krav til oppsigelse. Gjentatte ganger har vi fått beskjed om at arbeidsgiver motsetter seg kravet, og at arbeidstaker kan ta saken derfor vil gå videre til domstolen – vel vitende om de økonomiske utfordringene dette medfører for arbeidstaker.

Jussformidlingen opplever at klienter ikke tør eller har økonomisk mulighet å forfølge kravet mot arbeidsgiver når neste steget er tingretten. Den vanligste årsaken er de høye sakskostnadene ved domstolsprøving. Advokatutgifter og risikoen for å dekke motparts omkostninger kan skremme vekk de fleste, siden kostandene ofte vil overstige selve tvistesummen. Det kan også være vanskelig for en enkeltperson å forutse alle mulige sakskostnader ved domstolsbehandling. Risikovurderingen som må gjennomføres i forbindelse med søksmålet vil derfor være vanskelig for en uten juridisk utdanning. Dette er særlig synlig i oppsigelsessaker, hvor arbeidstakeren står uten inntekt og sakskostnadene kan i realiteten avskjære ham fra å gå til domstolen.

Styrkeforholdet mellom partene i arbeidstvister er aldri balansert. Arbeidsgiver, som typisk er et firma, vil i langt mindre grad være redd for å bære saksomkostninger enn en arbeidstaker, som er en enkeltperson. Vanskelighetene knyttet til omkostningene arbeidstakeren kan oppleve i forbindelse med saksgangen vil alltid være til arbeidsgiverens fordel, ettersom det blir mer sannsynlig at arbeidstakeren ikke vil forfølge kravet.

Slik Jussformidlingen ser det, dagens tvisteløsningssystem oppfordrer ikke arbeidsgivere til å overholde arbeidsmiljølovens regler, særlig i tvister hvor arbeidsgiveren vet at arbeidstaker ikke har ressursene til å kunne forfølge kravet i domstolen. Arbeidsforhandlingene gjennomføres ikke og oppsigelsesbegrunnelser blir mer kryptiske. Mangelen på en lavterskel håndhevingsmekanisme for lovens regler utfordrer derfor rettssystemet og rettsikkerheten.

Jussformidlingen mener at staten bør opprette et arbeidstvistutvalg som blir et naturlig neste steg i tvisteløsningsprosessen. Et lett tilgjengelig tvisteløsningstilbud i arbeidsrettssaker vil gi arbeidstakere en bedre mulighet til å hevde sin rett. Et slikt organ vil også avhjelpe det skeive maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi mener at det kan ses hen til hvordan Husleietvistutvalget (HTU) har opprettet en mer forsonende og rimelig behandling av tvister, hvor partene kan møte for mekling i regi av jurister. Dette kan forenkle tvisteløsningsmekanismen både med tanke på tid- og ressursbruk, og vil i større grad gi arbeidstakere mulighet til å hevde sin rett. Modellens effektivitet markeres også ved statistikkene som viser at over 70 prosent av saker som mekles i HTU løses ved forlik.

Et arbeidstvistutvalg vil bidra til å minske saksomkostningene for arbeidstakeren, og dermed gi enkeltpersoner en reell mulighet til å håndheve sine rettigheter. Jussformidlingen ber derfor lovgiver vurdere om opprettelsen av et arbeidstvistutvalg som kan løse disse utfordringene.