Lovforslaget som ble fremlagt fredag, skal ifølge proposisjonen «gi utvalget nødvendig tilgang til informasjon for å kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte».

Lovforslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt og rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget, og forbud mot bruk av opplysninger utvalget mottar, som bevis i senere rettssaker.

Annonse

Group Head of Legal NG Group AS

Blant annet foreslår regjeringen at samtlige medlemmer i utvalget skal ha tilgang til taushetsbelagte personopplysninger:

«Departementet begrunner dette med erfaringene fra Barnevoldsutvalget, hvor kun utvalgets leder, nestleder og sekretariat hadde tilgang til direkte identifiserbare opplysninger. Den praktiske gjennomføringen av avidentifisering var så tidkrevende at man måtte utvide sekretariatet med flere personer. Metoden medførte også at sakstilfanget ble snevrere. I tillegg viser departementet til at opplysningene uansett vil være tilgjengelig kun for en meget begrenset personkrets.»

Regjeringen foreslår ikke at man skal ha plikt til å måtte forklare seg for utvalget:

«For å sikre at utvalget i denne situasjonen kan gjennomføre sin oppdrag på en best mulig måte, er det viktig at informasjonen formidles på frivillig grunnlag, og at det å presentere sin historie ikke skal oppleves som tvangsrelatert. Det kan være gode grunner for at mange ikke vil gå inn på tidligere saker på nytt eller ikke ønsker mer oppmerksomhet rundt sin person.»

Regjeringen forslår at opplysninger utvalget har mottatt i sitt arbeid ikke skal kunne brukes som bevis i en eventuell senere straffesak eller sivil sak:

«Uten en bestemmelse om bevisforbud antar departementet at flere (helt eller delvis) vil kunne avstå fra å gi opplysninger til utvalget. Departementet viser til at en tilsvarende bestemmelse er vedtatt for Partnerdrapsutvalget (...) De samme hensynene gjør seg gjeldende her.»

Regjeringen vil forøvrig bevilge 2 millioner kroner til Riksadvokatembetet, for å dekke økte utgifter i forbindelse med NAV-saken.

– Regjeringen tar NAV-saken på alvor, og foreslår derfor midler slik at arbeidet med gjenåpning kan skje så raskt som mulig, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i en pressemelding.

Se hele proposisjonen her