Den tidligere rektoren krevde 2,5 millioner i erstatning da Oslo tingrett behandlet saken i fjor. Grunnlaget var at det i en bok om danseinstituttet Bårdars historien sto «Det må ha vært vanskelig å ikke se på henne som en utro tjener?», i forbindelse med en samtale med grunnleggerne av Bårdar.

De saksøkte var forfatterne av boken, forfatterens kilder, samt utgiver Kolofon forlag.

Annonse

Advokat/-fullmektig

Berettiget

Spørsmålet fra forfatteren om at det må ha vært vanskelig ikke å se på henne som en utro tjener ble verken bekreftet eller avkreftet. Oslo tingrett konkluderte i september, under tvil, med at utsagnet isolert sett var en ærekrenkelse.

Retten mente imidlertid at ærekrenkelsen var berettiget, ut fra en vurderingen av ytringens alvorlighet opp mot forfatterens ytringsfrihet.

«Graden av krenkelse er også et moment i rettsstridsvurderingen. Retten viser i den sammenheng til drøftelsen under punkt 2 ovenfor. Selv om uttalelsen er ubehagelig, er det ikke en betydelig krenkelse i den sammenhengen uttalelsen inngår», het det i den nå rettskraftige dommen fra Oslo tingrett.

Nektes

Den tidligere rektoren ble dermed dømt til å erstatte sakskostnadene på 325.000 kroner. I en avgjørelse Høyesteretts ankeutvalg avsa før helgen, fremkommer det at Borgarting lagmannsrett i desember besluttet at den tidligere rektorens anke ikke skulle tillates fremmet, og Høyesteretts ankeutvalg er kommet til samme resultat.

Forlaget var representert av Trygve Staff, mens saksøkerne var representert av Linnéa Tereza Karlberg.