Tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen må i juni møte i retten, tiltalt for å misbruke sin stilling til å skaffe seksuell omgang. Påtalemyndigheten mener han skaffet seg seksuell omgang med unge asylsøkere, ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

– Vi mener han ikke ville ha klart å komme i en slik utnyttelsesposisjon uten stillingen som fylkesmann. Og vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB da tiltalen ble tatt ut i fjor.

Både asylsøkerne og Ludvigsen har begjært lukkede dører under forklaringene, men Nord-Troms tingrett gir bare de fornærmede medhold. Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen skriver:

«De generelle hensyn som taler for åpenhet må slå igjennom overfor hensynet til de fornærmede. Det er et tungtveiende moment at tiltalte – i henhold til tiltalebeslutningen – i kraft av å ha vært fylkesmann og tidligere fylkesmann skal ha begått deler av de straffbare forholdene i forbindelse med denne yrkesutøvelsen. Det er åpenbart at det knytter seg en betydelig offentlig interesse til dette. Hensynet til at både pressen og allmennheten får innsyn i denne del av hovedforhandlingen må veie tyngre enn hensynet til det tiltalte skal forklare om de fornærmede og som eventuelt vil innbefatte opplysninger om "privatlivets fred eller ærbarhet", jf. domstolloven §125 første ledd bokstav b.»

Ludvigsen ble pågrepet i januar 2018. Tiltalen omfatter forhold begått fra 2011 til 2017. Hovedforhandlingen starter 11. juni.