Dommen EMD kunngjorde torsdag, gjelder beslaget av telefonen til Imran Saber, som var fornærmet i straffesak der den forvaringsdømte NOKAS-raneren Metkel Betew var blant de tiltalte.

Saber, som selv er straffedømt en rekke ganger, varslet at telefonen hans inneholdt mye taushetsbelagt korrespondanse med hans forsvarere. Han protesterte derfor mot planen om at en tekniker fra politiet skulle gjennomgå telefonen. Oslo tingrett ville engasjere teknisk bistand utenfor politiet, men da protesterte påtalemyndigheten, som viste til at dette kunne føre til at bevis kunne bli ødelagt ved behandlingen av speilkopien.

Enden på visa ble at Borgarting ga påtalemyndigheten medhold, og skrev: 

«Etter lagmannsrettens oppfatning har derfor tingretten i saken her med rette kommet til at påtalemyndigheten har kompetansen til å gjennomgå det beslaglagte materialet i speilkopien. Påtalemyndigheten må under dette arbeidet sortere ut materiale som kan være omfattet av beslagsforbud. Alt materiale som omfattes av slikt forbud må uten nærmere gjennomsyn leveres tilbake eller slettes. Materiale som det kan reises spørsmål om er undergitt beslagsforbud, må usett overleveres til tingretten for gjennomgang (...)»

Sabers anke til Høyesterett ble forkastet av ankeutvalget.

Nå sier menneskerettsdomstolen at den norske prosedyren krenket Sabers rett til privatliv etter EMK artikkel 8, ved at hans kommunikasjon med forsvarer ikke ble tilstrekkelig beskyttet:

«In the Court’s view (...) the lack of foreseeability in the instant case, due to the lack of clarity in the legal framework and the lack of procedural guarantees relating concretely to the protection of LPP, already fell short of the requirements flowing from the criterion that the interference must be in accordance with the law within the meaning of Article 8 § 2 of the Convention. Having drawn that conclusion, it is not necessary for the Court to review compliance with the other requirements under that provision.

In the light of the above, the Court finds that there has been a violation of Article 8 of the Convention.»

LPP står for legal professional privilege.

Dommen er avsagt under dissens fra én dommer, som mente Sabers rett etter EMK artikkel 8 bortfalt da han til slutt ble frikjent for forholdet. Frifinnelsen var også grunn til at Saber trakk klagen vedrørende krenkelse av artikkel 6, om retten til rettferdig rettergang.

Annonse

Vi søker advokater / advokatfullmektiger som ønsker nye og spennende utfordringer!

– Må hindre snoking

Sabers prosessfullmektig, John Chr. Elden, uttalte i fjor til Rett24 at problemstillingen etter hans syn oppsto da Høyesterett endret praksis.

td82e444.jpg
John Christian Elden (Foto: Cornelius Poppe/NTB)

– Høyesterett gjorde gjennomgang av telefonavlytting, der det ofte fremkommer advokatsamtaler, som et unntak fra forbudet mot at politiet kan gå gjennom advokatkommunikasjon. Deretter bruker de det samme unntaket til å begrunne en endring i gjennomgang av databeslag. Vi mener at en dommer som er uavhengig av politiet, må stå for slik gjennomgang og sletting, for å hindre snoking i advokatkorrespondanse, sa Elden.

Etter dagens avgjørelse, mener Elden at dagens ordning må endres.

– Ordningen der politiet uten rettens bistand går gjennom mobiltelefoner der det ligger kontakt med advokat og lege, antar jeg nå vil opphøre, og at vi går tilbake til ordningen der slikt materiale alltid må forelegges retten uten at politiet snoker i dette. Politiet skal ikke ha tilgang til fortrolig kommunikasjon, og menneskerettsvernet er her presisert, sier Elden til Rett24, som sammen med advokatfullmektig Hibo Adam har arbeidet med klagesaken for EMD.

Avgjørelsen fra EMD finner du her