Dommen som kom fra EU-domstolen sist uke handler egentlig ikke om pandemien. Temaet er regelen som gir Schengen-landene hjemmel til å gjøre unntak fra hovedregelen om åpne grenser. Regelen sier at slike unntak kan gjøres i maks seks måneder.

stian øby jogansen inne.jpg
Førsteamanuensis Stian Øby Johansen, UiO.

Under pandemien tolket Norge, og noen få andre land, dette som at det bare kunne gjøres unntak for inntil seks måneder av gangen. EU-domstolen slår imidlertid fast at seks måneder totalt er en absolutt grense, med mindre det dukker opp noe et helt nytt som kan forsvare grensekontroll.

Norge fornyet vårt selverklærte unntak fra åpne grenser gang på gang under pandemien. Samlet var grensen mot Sverige stengt eller underlagt innreisekontroll fra mars 2020 til oktober 2021.

– Man innførte en generell grensekontroll, og brukte en hjemmel EU-domstolen nå har sagt opphørte etter 6 måneder, sier Stian Øby Johansen.

Professor nektet å vise passet

Ut fra de notifikasjonen som ble sendt fra Norge til EU, mener Johansen at den norske grensekontrollen ble ulovlig fra 16. november 2020.

– Og så holdt vi på et år ekstra etter dette. Det er jo heller ikke tvil om at Norge selv mente vi hadde innført en grensekontroll som var i strid med hovedregelen, ellers hadde vi jo ikke notifisert EU om tiltaket.

Saken som nå er avgjort, har utspring i et forhold fra høsten 2019. Grunnen til at denne saken er kommet opp i EU-domstolen, har altså ingenting med pandemien å gjøre. Utgangspunktet var en annen ekstremsituasjon, nemlig flyktningekrisen i 2015. Strømmen av flyktninger gjorde at Østerrike innførte grensekontroll, og fornyet denne for gjentatte seksmånedersperioder.

En professor i EU-rett fra Universitetet i Amsterdam nektet, i protest, å vise passet sitt på grensen til Østerrike. For dette fikk han en bot på overkommelige 36 euro. Denne har han så brakt inn for EU-domstolen – og fått fullt medhold.

Også havnekontrollen ulovlig

ECJ oppsummerer dommen slik:

«(...)the Schengen Borders Code permits a Member State, where there is a serious threat to its public policy or internal security, to reintroduce border control temporarily at its borders with other Member States. However, the Court holds that such a measure, including all possible prolongations, cannot exceed a maximum total duration of six months. The EU legislature considered that a period of six months was sufficient for the Member State concerned to adopt, where appropriate in cooperation with other Member States, measures enabling such a threat to be met while maintaining, after that six-month period, the principle of free movement.»

Selv om dommen konkret dreier seg om restriksjoner på et annet grunnlag enn pandemi, mener Johansen det ikke er grunn til å vurdere dette annerledes enn koronarestriksjonene.

– Dommen innebærer antagelig at den norske Covid-grensekontrollen var i strid med Schengen-avtalen fra 16. november 2020 og frem til avviklingen av grensekontrollen 6. oktober 2021, sier Johansen.

Han mener at også den grensekontrollen Norge har innført på deler fergetrafikken til utlandet, begrunnet i antiterrortiltak, helt klart har vært i strid med Schengengrensekodeksen.

Denne kontrollen skal ha vedvart helt siden 2015.

EU-domstolens avgjørelse finner du her.