Tirsdag kunne Rett24 gjengi innholdet i en rapport som har vært på intern høring i politi- og påtalemyndighet. Utredningen, som aldri er blitt offentliggjort, foreslo å flytte alle de lokale økoteamene i politidistriktene direkte inn i linjeansvaret til Økokrim sentralt.

Les: Økokrim vil samle hele Økokrim-Norge under én ledelse – Riksadvokaten er rykende uenig

Forslaget har møtt stor motstand i den øvrige påtalemyndigheten, og riksadvokaten mener utredningen bør legges bort.

Anders Brosveet fra advokatfirmaet Elden er en av Norges mest erfarne forsvarere innen økonomisk kriminalitet. Han forteller at han ikke kjente til at det var gjort noen slik utredning.

Annonse

Vil du være med og bidra til et velfungerende verdipapirmarked?

Uheldig

– Jeg opplever det som veldig uheldig, særlig hvis dette koker ned til en ren ressursfordelingsdebatt innad i etaten. Dette er alt for viktig til det. Man skulle jo dessuten tro det var interessant for påtalemyndigheten å få innspill også fra eksterne, sier Brosveet.

Et sentralt poeng i utredningen var at de økoressursene som i dag finnes lokalt, i stor grad brukes på andre, mer prioriterte kriminalitetsområder. Som for eksempel vold og sedelighet. 

– Jeg synes det er veldig synd hvis dette skal bli en ressurskamp innad i politi og påtalenorge. Vår erfaring fra håndtering av økonomiske straffesaker i politidistriktene tilsier at det må gjøres noe dramatisk med kvaliteten på arbeidet. Og da kanskje særlig med den påtalemessige styringen, sier Brosveet.

Han mener det er viktigere å flytte påtaleansvaret på statsadvokatnivå for økosakene til Økokrim, enn at etterforskningsressursene skal følge med.

– Trenger spisskompetanse

– Selv om jeg kan mene mye om Økokrims behandling av enkelte saker jeg har vært involvert i, så har økosaker en kompleksitet som gjør at du trenger juridisk spisskompetanse for å legge opp og styre etterforskningen på en relevant måte. Når du sitter som en enslig politiadvokat i et økoteam ute i et politidistrikt, og ledes av et regionalt statsadvokatembete uten spesialkompetanse eller spesiell interesse for feltet, så har du helt andre forutsetninger for å håndtere disse sakene på en god måte, enn om du var underlagt en statsadvokat med spesialkompetanse på området, sier Brosveet.

Han mener Økokrim må styrkes som påtaleorgan, men tror ikke det er realistisk at etterforskningsressurserer flyttes organisatorisk.

– Det er klart det er et problem at man som leder for et økoteam må konkurrere om etterforskningsressursene med drap og sedelighet. Særlig etter hvert som påtalefunksjonene er blitt marginalisert i politidistriktenes organisasjon. Men fra et rettssikkehetsperspektiv er det kvalitetskontrollen i påtale som er det viktigste. Det virker kanskje rart å fra et forsvarerperspektiv å ønske et styrket Økokrim, men dette er viktig for rettssikkerheten til våre klienter, sier Brosveet.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Har pågått lenge

Brosveets kollega i Elden, Thomas Skjelbred, har selv bakgrunn som assisterende sjef i Økokrim. Han sier dragkampen om ressursene i politidistriktene er en kamp som har pågått i mange år. 

– Nå har ikke vi fått lese utredningen, men da Økokrim ble opprettet i 1989, så var det fordi norsk politi ikke var i stand til å bekjempe denne typen kriminalitet. Økokrims organisering med integrert påtale har vært et vellykket grep, så hvis forslaget går ut på at Økokrim skal kunne påtalestyre politidistriktene i større grad, så kunne det være positivt, sier Skjelbred.