For å hjelpe en venninne med en pågående sak mot kommunen, ringte læreren en lørdag ettermiddag direkte til ordføreren.

Da det senere ble klart at læreren hadde tatt opp samtalen, og at hun dessuten hadde videreformidlet innholdet til den aktuelle venninnen, ble det dårlig stemning i rådhuset.

Hadde en gjeldssak

Samtalen dreide seg blant annet om en søknad om ettergivelse av gjeld, som venninnen hadde sendt til kommunen. I følge Ombudsmannens uttalelse var grunnen til at læreren kontaktet ordføreren, og ikke rådmannen, at hun visste at venninnen hadde et anstrengt forhold til rådmannen. 

Etter at den gjeldstyngede venninnen fikk vite hva ordføreren hadde sagt, skal hun så ha kontaktet samtlige av formannskapets medlemmer, fordi hun reagerte på opplysningene ordføreren hadde formidlet.

Inn på teppet

Rådmannen kalte etter dette læreren og hennes nærmeste sjef inn til et møte, der læreren ble gitt en «muntlig tilrettevisning», dokumentert i et referat fra møtet, skrevet av rådmannen.

Falkanger høy
Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Aage Thor Falkanger. (Foto: SOM)

Kommunen anførte ikke at læreren hadde gjort noe som rettslig sett var ulovlig, men anså opptaket å være i strid med kommunens etiske regelverk. Hun ble deretter instruert til å «ikke under noen omstendigheter ta opp samtaler med kolleger, politikere eller brukere av kommunens tjenester uten å informere om dette på forhånd».

Privatsak

Ombudsmannen konkluderer med at kommunen ikke hadde noen hjemmel for å refse læreren for ting hun gjør på fritiden, og skriver:

«For at kommunen under henvisning til egne interne retningslinjer skal kunne sanksjonere, pålegge eller forby en handling, må det ligge innenfor kommunens styringsrett som arbeidsgiver å kontrollere, pålegge eller forby ansatte den aktuelle handlingen.

Kommunens etiske regelverk gjelder for As handlinger som ansatt i kommunen. As handlinger og ytringer som privatperson faller utenfor det etiske regelverkets anvendelsesområde. (...) At A tok opp telefonsamtalen lørdag 10. juni 2017, kan følgelig – slik saken er opplyst i saksdokumentene og gjennom undersøkelsene herfra – verken anses å ha noen tilknytning til hennes rolle som ansatt i kommunen, eller anses å være et brudd på den ulovfestede lojalitetsplikten.»

Ombudsmannen ber etter dette kommunen om å trekke tilbake både tilrettevisningen og pålegget om å avstå fra å ta opp telefonsamtaler.

«I tillegg bes kommunen vurdere å gi A en unnskyldning», avslutter Ombudsmannen. 

Les hele uttalelsen her