Tiltalen mot Abdelilah Saeme er er basert på at Saeme, som offentlig oppnevnt forsvarer, har tatt imot kontanter fra sin egen klient. Klienten satt på dette tidspunkt i varetekt.

Påtalemyndigheten mener klienten ble forledet til å tro at 20.000 euro ville kunne brukes til bestikkelse av påtalemyndigheten, slik at påtalemyndigheten ville henlegge den aktuelle narkotikasaken. Saeme er tiltalt både for grov korrupsjon og for bedrageri av klienten.

Det er ikke bestridt at Saeme til slutt til Hamburg og tok imot kontanter fra en tredjeperson, etter instruks fra den fengslede klienten. Beløpet ble imidlertid langt mindre enn opprinnelig avtalt, kun 5500 euro.

Heroin-tiltalen ble ikke henlagt, slik klienten angivelig var forespeilet. Tvert i mot endte den i tingretten med åtte år og seks måneders fengsel. Da Saeme besøkte klienten sin fengselet for å diskutere anken, hadde klienten på seg skjult opptaksutstyr. Opptaket fra denne samtalen er det mest sentrale beviset i saken.

Da dommen falt i januar, konkluderte tingretten med at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at hensikten med pengeoverleveringen var korrupsjon. Saeme har selv anført at pengene var klientmidler, som ble oppbevart i hans safe, og senere returnert.

«Etter bevisførselen fremstår det imidlertid for retten som uklart hvorfor (klienten) ville samle inn penger til Saeme», heter det i dommen. Retten fant det heller ikke bevist at Saeme nærmest skal ha lovet frifinnelse for heroinen.

Den tidligere klientens egen forklaring kan, ifølge tingretten, peke i retning av at klinten svevde i den villfarelse at han selv måtte betale sin offentlig oppnevnte forsvarer, og at Saeme ikke korrigerte denne oppfatningen. «Spørsmålet om hvorledes slik overtredelse eventuelt skal behandles strafferettslig, faller ikke inn under saken her» heter det videre i dommen.

NTB_A3-4TFrxJGA.jpg
Forsvarer John Chr. Elden. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB)

– Vi mener det kom klart frem under avhørene av påtalemyndighetens egne vitner at det ikke var faktisk grunnlag for tiltalen, uttalte forsvarer John Christian Elden at hovedforhandlingen var avsluttet.

Aktor i saken, statsadvokat Carl Graff Hartmann, la i tingretten ned påstand om 10 måneders fengsel, samt fradømmelse av retten til å være offentlig forsvarer. Hartmann opplyser torsdag formiddag til Rett24 at den frifinnende dommen nå er blitt anket.

Tingretten rettet i frifinnelsen kritikk mot Saemes opptreden.

«Selv om Saemes forklaring legges til grunn – om at dette var mottagelse og oppbevaring av klientmidler – kan retten vanskelig se det annerledes enn at Saemes opptreden i historien om konvolutten med de € 5500 fra (klientens) kontakter i Hamburg, og den etterfølgende kritikkverdige håndteringen av klientmidler, fremstår i beste fall som uryddig og lite tillitsvekkende advokatopptreden. Det vises til at da Saeme mottok konvolutten med pengene fra (klientens) kontakter i Hamburg, var hans klient (NN), siktet for oppbevaring av ca. 3,7 kilo heroin. Saeme har på denne måten satt seg selv i en situasjon hvor det ikke var urimelig at det ble en eller annen form for politietterforskning rundt Saemes befatning med beløpet.

Bevisførselen har imidlertid ikke vist med tilstrekkelig sikkerhet at det foreligger korrupsjon og bedrageri (...)»

Saemes advokatbevilling er suspendert i påvente av at saken mot ham behandles.