Påtalemyndigheten støtter Viggo Kristiansens anke om løslatelse, skriver Oslo statsadvokater i en pressemelding.

«Etter en samlet vurdering, der det er tatt i betraktning at saken etter gjenåpningen ikke er endelig avgjort, og der også behovet for samfunnsvern er vurdert, har påtalemyndigheten kommet til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høyesterett og påstå ham løslatt», her det i meldingen.

Straffesaken mot Kristiansen ble den 18. februar besluttet gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen. 

Saken er overført fra Agder til Oslo statsadvokatembeter for å gjennomgå saken og avgi en innstilling til riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling, eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling.

Oslo statsadvokatembeter skriver at endelig innstilling og riksadvokatens avgjørelse tidligst vil kunne foreligge høsten 2021.

Kristiansen soner en forvaringsdom med tidsramme på 21 år med utløp 12. september 2021. Frist for å utferdige en eventuell ny tiltale om forlengelse av forvaringen er 12. juni 2021. Kristiansen har den 10. mars 2021 begjært seg løslatt etter straffeprosessloven § 452, som omhandler soningsavbrudd og løslatelse ved gjenåpning, og da i påvente av en ny hovedforhandling og dom.

I april ble Kristiansens begjæring om løslatelse avslått av Borgarting lagmannsrett, under dissens. Påtalemyndigheten har frem til nå motsatt seg løslatelse, men skriver:

«I samråd med riksadvokaten er det nå besluttet at påtalemyndigheten ikke vil bringe saken inn for retten for å få forlenget forvaringen. Ved denne vurderingen er det blant annet vektlagt at verken kriminalomsorgens innstilling eller de sakkyndiges vurdering av Kristiansen er av en slik art at hensynet til samfunnsvern tilsier en forlengelse slik saken nå står. Etter en samlet vurdering av behovet for samfunnsvern sett opp mot at saken etter gjenåpning ikke er endelig avgjort, har påtalemyndigheten kommet til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høyesterett og påstå ham løslatt etter strpl. § 452 andre ledd.»

Statsadvokatene understreker at løslatelsen ikke innebærer en vurdering av om saken skal bringes til ny hovedforhandling eller ikke.

Familiene til drepte Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen er overrasket og skuffet over at påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen løslates. Det sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB. Løslatelsen vil trolig skje mandag eller tirsdag, skriver VG.