Høyesteretts ankeutvalg besluttet torsdag å henvise saken til behandling i avdeling. Dermed blir det full ny runde i saken, som har skapt stort engasjement i næringslivsorganisasjonene.

Striden står om et mva-fradrag på over 100 millioner kroner. Hovedspørsmålet i saken har vært om Petter Olsens hotell på Hvitsten, Ramme Gård, var egnet til å gå med overskudd i årene 2012-2016. I så fall kan investeringen potensielt anses som næring i lovens forstand, slik at det kan beregnes fradrag for merverdiavgift.

Skattekontoret la i det opprinnelige vedtaket til grunn at inntektene Olsen vil få av hotellet, og den tilhørende museumsdriften, ikke ville være tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved driften. Staten har anført at prosjektet derfor bærer mer preg av hobby og trofébygging, enn av næring. De nektet derfor fradragsføringen.

Tapte i Borgarting

Lagmannsretten skrev i januar at den var «enig med staten i at kostnader ved en objektivt sett tapsbringende aktivitet, ikke kan anses å være en kostnad «pådratt for å erverve» en «fordel» i skattelovens forstand, og oppsummerte:

«Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at investeringene i stor grad har vært motivert av et ønske om å skape unik destinasjon til glede for allmennheten, og som gjør ære på arven etter Edvard Munch. Dette er i og for seg formål som kan karakteriseres som mer aktverdige enn slike formål som ligger bak investeringer i aktiva som har hobby og privat bruk som formål, men det er likevel underordnet i en vurdering av om investeringene gir grunnlag for registrering i Merverdiavgiftsregisteret eller skatteplikt og fradrag. Det kan godt tenkes at Petter Olsen og Ramme Eiendom i lys av disse formålene anser det forretningsmessig å drive anlegget slik at driftsinntektene overstiger driftsutgiftene, samtidig som verdien av investeringen i hovedsak er i behold gjennom eierskapet til bygningsmassen. I en skatte- og avgiftsrettslig virksomhetsvurdering, er imidlertid ikke dette tilstrekkelig når det er foretatt investeringer med store avgifts- og skattemessige konsekvenser.»

Lagmannsretten la etter en omfattende drøftelse til grunn at «kravet om overskuddsevne gjelder generelt, også for aktiviteter som ikke har preg av hobby eller private formål, at prøvingen ikke er tilbakeholden i slike tilfeller, og at den må baseres på en konkret og objektiv vurdering».

Støttes av næringslivet

– Den så jeg ikke komme. Det var et sjokk. Jeg var helt sikker på at Borgarting lagmannsrett, i likhet med tingretten, ville komme med en krystallklar dom i favør Petter Olsen, uttalte advokat Eivind Bryne til DN etter dommen.

Fra næringslivet har mange reagert på at domstolene setter seg i posisjon til å avgjøre hvilke investeringer som potensielt vil gi avkastning nok til å forsvare næringsbetegnelsen. Av den grunn har både NHO Reiseliv, Norges Gründerforening og SMB Norge gått inn som partshjelp i tvisten, til støtte for Petter Olsen.

– Hvis dommen blir stående så gir det saksbehandlere i forvaltningen en farlig stor makt til å påvirke hvilke prosjekter som blir realisert eller ikke i norsk næringsliv. Dette er en makt vi mener de ikke skal ha, uttalte styreleder Dag Swanstrøm i Norges Gründerforening tidligere i vår.