Alle høringsuttalelsene til påtaleanalysen er nå kommet, etter at fristen fra i høst ble utsatt til desember.

Analysen tok til orde for å definere og styrke påtalejuristenes rolle som ledere av etterforskningen, noe som har blåst liv i den gamle profesjonsrivaliseringen mellom politi og påtale. De politiutdannede tjenestemennene har tradisjonelt ikke vært spesielt opptatt av å styrke juristenes lederrolle i etterforskningen.

Oslo politidistrikt skriver i deres uttalelse at «manglende forståelse for påtalejuristenes rolle i etterforskningen har skapt mye unødig støy». 

PF reagerte

Høringsuttalelsene som er avgitt i anledning påtaleanalysen, bærer preg av at politi og påtale har forskjellig syn på hva som ligger i påtalejuristens ansvar. Politiets Fellesforbund er opptatt av å peke på at «ansvar ikke er det samme som ledelse».

- Det er upresist når utvalget skriver (...) at «Påtaleinstruksen paragraf 7-5 slår fast at det er påtalemyndighetens ansvar å lede etterforskingen». Påtaleinstruksens paragraf 7-5 benytter ikke ordet ledelse, men isteden nettopp «ansvar». PF mener at denne type upresis begrepsbruk er med på å skape uklarhetene», skriver forbundet.

POD klar og tydelig

I desember leverte omsider Politidirektoratet deres høringsuttalelse, etter en utsatt frist. I uttalelsen skriver POD at de rettslige rammene for påtalejuristenes ansvar er satt, men at det i praksis ikke er alle som erkjenner dette ansvaret.

«Påtalemyndigheten er gjennom straffeprosessloven tillagt det overordnede ansvaret for etterforskningen i politiet. (...) Påtalejuristens rolle som leder av etterforskningen må defineres nærmere», skriver POD.

Direktoratet er videre opptatt av at det i dag er store forskjeller på hvordan dette gjennomføres i praksis:

- Påtalejuristens rolle som leder for etterforskningen praktiseres svært ulikt. Det er ulikheter mellom distriktene, mellom ulike enheter og mellom påtalejuristene, skriver POD. 

- Betent

Fagforeningsleder for landets rundt 1000 politijurister, Sverre Bromander, mener det ikke bør være noe tvil om hvem som «eier» straffesaksbehandlingen.

- Vi redegjør grundig for vår forståelse for anklageprinsippet, og hva det innebærer i vår høringsuttalelse. Debatten kan gå på hvor mye, hvor detaljert og hvor nært straffeforfølgningen skal ledes, men ikke om den skal det eller ikke. Jeg mener Politiets Fellesforbund bommer fullstendig på sin lovtolkning, sier Bromander til Rett24.

- Men det er ikke noe tvil om at dette er betent. «Alle» vil være etterforskningsleder. Straffeprosessutvalget er jo veldig tydelige i NOU 2016:24, hvor utvalget grundig redegjør for behovet for å tydeliggjøre og klargjøre dette, og dessuten kritiserer dagens tilslørende ordlyd, sier Bromander.