– Jeg er fullstendig klar over at det jeg gjorde var ulovlig, det er derfor jeg erkjenner delvis straffskyld. Jeg skal ta den straffen, sa domfelte til Dagbladet i fjor. Da hadde lagmannsretten akkurat doblet inndragningen, fra 500.000 i tingretten, til én million i Borgarting.

I tillegg kom seks måneders fengsel, hvorav halvparten ble gjort betinget.

Kvinnen anket til Høyesterett, og anførte blant annet at det i inndragningsbeløpet måtte gjøres fradrag for utgifter hun hadde hatt til å drive pokerklubben.

Påtalemyndigheten anket også, med påstand om at beløpet var for lavt.

Nå har Høyesterett avgjort, og retten slår fast at det ikke skal gjøres fradrag for utgifter ved beregning av inndragningen. Derimot kan man skjønnsmessig lempe beløpet dersom bruttobeløpet vil være klart urimelig, og utbyttet er forbrukt og domfelte har dårlig økonomi.

Bruttoomsetningen i pokerklubben er anslått å være åtte millioner kroner, men det er enighet blant partene om at åtte millioner ville være urimelig mye i inndragning. Førstvoterende Aage Thor Falkanger skriver:

«Inndragningen bør ikke settes så høyt at det vil gjøre henne ute av stand til å klare seg økonomisk i fremtiden. Hun er imidlertid en relativt ung kvinne og har sin arbeidskraft i behold. På denne bakgrunn mener jeg at både tingretten og lagmannsretten har redusert ansvaret for mye når de har konkludert med en inndragning på henholdsvis 500 000 og en million kroner, dvs. 6,25 og 12,5 prosent av bruttoutbyttet.

Etter en samlet vurdering er jeg kommet til at inndragningen skal settes til to millioner kroner.»

Dommen finner du her.