Hvert år gjentar historien seg – en rekke bilister er ute og kjører på det første snøfallet med sommerdekk. Resultatet ser vi i nyhetene: Totalt kaos med både lette og tunge kjøretøy, biler, busser og vogntog i grøfta og sperrer veier – og farlige situasjoner og mye materiell skade oppstår.

Amnesti

Ett er nå det at noen i det hele får seg til å gjøre slike handlinger med fare både for egen og andres helse og liv – verre er det at dette i stor grad har fått lov å utvikle se med en nesten total unnfallenhet fra politi og påtalemyndighet. Det har – uvisst av hvilken grunn – utviklet seg til det en må kunne kalle et straffefritt amnesti for akkurat denne type handlinger. De forfølges omtrent aldri strafferettslig og de fører ikke til tap av førerrett. Noen unntak er det nok, men da snakker vi at det har ført til alvorlige ulykker, og knapt nok da.

Fanebestemmelsen i vegtrafikkloven § 3 om at enhver skal ferdes «hensynsfullt og være aktpågivende og varsom» er en såkalt farebestemmelse. Det er ikke noe vilkår for å straffes etter denne bestemmelse at det har skjedde en ulykke med for eksempel utforkjøring, det er nok at det er skapt en «fare» eller at en «unødig hindret» trafikken.

Knapt sett

Det er klart at kjøring med sommerdekk på – i alle fall glatt – vinterføre på trafikkerte veier er en klar overtredelse av denne bestemmelse, og det også uten at det har skjedd en konkret ulykke.

Det er også regler i vegtrafikkloven, og i tapsforskriften for førerkort, som gir hjemmel for tap av førerrett ved brudd på vegtrafikkloven § 3 og der «det oppstår materielle skader, eller har ført til situasjoner der slike skader lett kunne skje». Vi har sett mange slike i nyhetene den siste tiden.

Jeg har flere års erfaring fra påtalemyndighet og domstolen. Jeg kan fra min tid som påtalejurist knapt huske å ha sett en eneste anmeldelse fra en politibetjent for farefull kjøring med sommerdekk på (glatt) vinterføre. Jeg har nå jobbet ca 10 år som dommer og har p.t heller ikke sett en eneste tiltale eller motsagt forelegg om dette – heller ikke har jeg sett en eneste begjæring om overprøving av beslag av førerkort som gjelder slike straffbare forhold.

Forfølges ikke

Det kan bare finnes ett svar på dette, nemlig at politi og påtalemyndighet ikke forfølger denne type farlig trafikkadferd, og da går en glipp av de viktigste virkningene ved straffen; nemlig å avskrekke både den konkrete lovbryter og andre bilister fra slike tankeløse handlinger for fremtiden, og da igjen orden og sikkerhet i trafikken.

En bør forlange mer av politi og påtale enn dette, og politiet oppfordres til å slutte å gå ut i det offentlige rom med å «anbefale» å la bilen stå med sommerdekk på vinterføre, men heller si det som bør sies; det er ytterst farlig, straffbart og vi straffeforfølger denne type handlinger.