Bakgrunnen for saken er forliket fem lastebilprodusenter i 2016 inngikk med EU-kommisjonen, der de aksepterte bøter på ikke mindre enn 30 milliarder kroner for kartellvirksomhet.

Posten har kjøpt en mengde lastebiler av de fem produsentene, og gikk i 2017 til sak for å få erstatning for overprisen de har betalt som følge av prissamarbeidet.

I tillegg til å saksøke de utenlandske selskapene, gikk Posten også til sak mot Volvo Norge AS. Dette selskapet var ikke en del EU-kommisjonens sak, Norge er som kjent ikke med i EU, og de utenlandske selskapene mente at Volvo Norge bare var med i søksmålet for å etablere norsk verneting for søksmålet mot de øvrige.

– Stor praktisk betydning

Nå slår Høyesterett fast at det i Lugano-konvensjonen ikke finnes «plass for en misbrukslære». Så lenge kravet mot det norske selskapet har en tilstrekkelig tilknytning til kravene mot de utenlandske, kan sakene samles til felles behandling.

Dermed gjøres det unntak fra hovedregelen i Lugano-konvensjonen, om at man «uansett statsborgerskap [skal] saksøkes ved domstolene i bostedsstaten», eller ved domstolene i den staten et selskap har sitt vedtektsbestemte hjemsted.

rasmus asbjørnsen
Rasmus Asbjørnsen, Haavind.

Denne kjennelsen er viktig for norske virksomheter som rammes av internasjonale karteller. Det ville vært lite tilfredsstillende om man skulle være henvist til å fremme sine krav i utlandet, sier Haavind-partner Rasmus Asbjørnsen, som representerte Posten i saken.

Leder av Haavinds avdeling for EU- og konkurranserett, Simen Klevstrand, mener avgjørelsen vil få kunne få store virkninger.

– Antallet søksmål om kartellerstatning øker raskt i Europa. Det er derfor av stor praktisk betydning hvorvidt krav mot kartelldeltakere bare kan kumuleres i tilfeller hvor søksmål reises i et land hvor ett av de bøtelagte selskapene er hjemmehørende, eller om jurisdiksjon også kan etableres på grunnlag av krav mot et datterselskap som ikke er bøtelagt i vedtaket, sier Klevstrand.

Skuffet

Han opplyser at det ikke foreligger høyesterettsavgjørelser fra noe EU-land om dette kumulasjonsspørsmålet, og heller ingen avgjørelse fra EU-domstolen.

– Kjennelsen fra Høyesterett er derfor ikke bare av betydning for norske aktører som rammes av internasjonale karteller. Avgjørelsen vil trolig bli studert nøye av aktører som vurderer å reise søksmål i et EU-land med krav om kartellerstatning, sier Klevstrand.

Kaare Andreas Shetelig representerte Volvo og Renault i saken.

– Våre klienter er skuffet over at Høyesterett godtar en så vid kumulasjonsadgang og dermed aksepterer at utenlandske saksøkere som har kjøpt lastebiler i utlandet også kan få behandlet sine krav i Norge. Terskelen for å hindre at pretensjoner primært utformes for å etablere jurisdiksjon i Norge, blir for lav og for lite effektiv, sier advokat Kaare Andreas Shetelig, som representerte Volvo/Renault.

Se dommen her