Som prosessfullmektig i en tvistesak for Sør-Trøndelag tingrett, leverte advokaten i fjor sommer et prosesskriv der det ble formidlet påstander om at dommere fra tingretten hadde brukt stillingene sine til å påvirke saksbehandlingen i en konkret byggesak.

Advokaten skrev at han var «blitt kjent med at det avholdes møter mellom byutviklingsdirektøren og dommere på tinghuset» og at det var «grunn til å tro at enkelte dommere på disse møtene har brukt sin stilling til å påvirke plan- og byggesaker som gjelder eiendommen i en negativ retning».

Stemte ikke

Sør-Trøndelag tingrett undersøkte påstandene, og kom til at det ikke hadde forekommet noen slike møter. Som en følge av dette, skrev sorenskriver Leif Otto Østerbø en klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. I klagen skrev Østerbø:

«Advokatens uttalelse i prosesskrift datert 12.07.2017 oppfattes som alvorlige beskyldninger både mot sorenskriveren og mot andre dommere ved embetet. Beskyldningene er uberettigede og innebærer en alvorlig mistenkeliggjøring som er egnet til å skape uberettiget negativt inntrykk av rettspleien.»

Advokaten anførte at han kun utførte sin jobb på vegne av klient ved å ta opp spørsmål knyttet til dommeres upartiskhet. Disiplinærutvalget godtok ikke denne forklaringen, og nå har ankeinstansen, disiplinærnemnda, kommet til samme konklusjon. Nemnda har besluttet å gi advokaten advarsel for brudd på både punkt 1.3 og 4.1 i Regler for god advokatskikk.

Punkt 1.3 lyder sier at «en advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse», mens punkt 4.1 omhandler advokatens plikt til å vise retten respekt og høflighet.

– Forventer redelighet

Sorenskriver Østerbø sier at han tar utgangspunkt i at advokater har svært vide rammer for sin ytringsfrihet overfor domstolene.

– Vi forventer likevel at også advokater ytrer seg med en grunnleggende redelighet. Dette er første gang jeg har innklaget en advokat, og saken er et eksempel på at advokater tidvis trår godt over grensen for det akseptable fordi advokaten – etter min oppfatning – presenterte alvorlige beskyldninger som ikke hadde noe kontaktpunkt med virkeligheten. Jeg er tilfreds med at både Disiplinærutvalget og Disiplinærnemnda for advokater har markert et minstemål for hvilke plikter advokaten har for å kontrollere at opplysninger de påberoper kan være riktige. Avgjørelsen viser at disiplinærsystemet fungerer, det er en viktig forutsetning for at vi også for fremtiden kan ha tillit til advokatstanden, sier Østerbø.

Nemnda slutter seg til disiplinærutvalgets begrunnelse, hvor det blant annet fremkommer:

«I nærværende tilfelle er det på det rene at det ikke en gang er avholdt noe møte mellom  byutviklingsdirektøren i kommunen og noen av dommerne ved tingretten. Hele grunnlaget for beskyldninger som fremsettes uten rot i virkeligheten klart er egnet både til å svekke tilliten til advokater og også til hele rettspleien. Utvalget finner det graverende at advokaten øyensynlig heller ikke innser at han har overtrådt Regler for god advokatskikk på dette punkt. Endog fremholdes det at advokaten ville ha gjort det samme på ny dersom situasjonen hadde oppstått på ny. Utvalget har derfor kommet til at advokaten skal meddeles den strengeste reaksjon, advarsel.»

Står på sitt

Advokaten sier til Rett24 at han er uenig nemndas konklusjon.

– Jeg mener fortsatt bestemt at jeg handlet riktig på bakgrunn av den informasjonen jeg satt med. For en advokat må det etter mitt skjønn være ikke bare legitimt, men også en plikt, å forsikre om at parten kan oppnå en upartisk behandling av saken. Dersom ivaretakelse av denne plikten skal få som konsekvens at advokaten risikerer, eller faktisk ilegges disiplinærreaksjoner, kan man få en tilstand der advokater kvier seg for å reise habilitetsspørsmål. Det vil være svært uheldig, sier advokaten.

Han mener han i dette tilfellet ikke kunne la være å formidle klientens synspunkter.

– Det vil jeg gjøre også i fremtiden, stå opp for mine klienter og for det jeg mener er riktig, uten frykt for personlige konsekvenser for meg selv. For øvrig tar jeg saken til etterretning.