I fjor sommer skulle Blink-182 headlinet Tons of Rock-festivalen i Halden. I mai ble imidlertid konserten avlyst. 

Tons of Rock kastet seg rundt og hentet inn selveste Turbonegro som erstatning, men dette var ikke godt nok for akkurat denne Blink-entusiasten. Han krevde å få heve kjøpet av sine to dagspass.

Rett24 omtalte saken i juli, da Høyesterett sa nei til å la saken gå etter reglene for allmennprosess.

«Urimelig vilkår»

I Forbrukerklageutvalget fikk publikummeren under dissens medhold, da flertallet mente at billettklausulen «Kjøpt billett refunderes ikke» måtte settes til side som urimelig etter avtalelovens § 36.

Konsertarrangøren tok deretter saken til Oslo tingrett. Problemet er at med en så lav tvistegjenstand, i dette tilfellet bare 1520 kroner, så vil småkravsprosessenes kostnadsbegrensninger nærmest garantere at forbrukeren blir sittende med en advokatregning langt større enn tvistegjenstanden, selv om han skulle vinne.

Fikk heve

Og vinne gjorde han. Oslo tingrett kommer til at fraværet av Blink-182, for akkurat denne publikummeren, var så sentralt, at han bør kunne heve kjøpet. At Turbonegro kom inn i stedet, får så være:

«Retten vil vise tilbakehold med en vurdering av Turbonegros musikalske kvaliteter holdt opp mot Blink-182s», skriver Oslo tingrett selvinnnsiktsfullt. Retten legger i stedet forbrukerens subjektive oppfatning til grunn. 

Retten er enig med Forbrukerklageutvalget i at avtaleloven § 36 rammer standardvilkåret «Kjøpt billett refunderes ikke». Dette for imidlertid ikke betydning, ettersom retten mener denne ansvarsfraskrivelsen uansett bare vil gjelde for mellomleddet Ticketmaster. «Saksøkte har her gjort kravet gjeldende mot saksøkeren direkte, og mellom disse to parter gjelder ingen ansvarsfraskrivelse», skriver tingrettsdommer Torstein Hellesnes, og videre:

«Dramatiske konsekvenser som følge av svikt fra en underleverandør er (...) ikke ukjent i andre deler av forretningslivet, og retten ser ingen grunn til å sette festivalarrangører i en spesielt beskyttet stilling.»

Rammer forbruker

Avlyste konserter er en årviss risiko for alle festivalarrangører, og bransjeorganisasjonen Norske Konsertarrangører har derfor tidligere vært inne som partshjelp for Tons of Rock-festivalen.  

Publikummeren var på sin side representert av advokatfullmektig Ragnar Stoknes Hafting fra BAHR, som tok saken pro bono som ledd i advokatfirmaet BAHRs prøvesaksordning for fullmektiger. Uten denne pro bono-hjelpen, ville det imidlertid neppe lønt seg å stå på kravet.

I dommen kommenterer tingretten selv at småkravsprosessen i praksis gjør det vanskelig for en forbruker å opprettholde kravet sitt, til tross for at han fikk medhold i klageutvalget:

«Man står her overfor en forbruker som benytter den mulighet som ligger i Forbrukerrådets/Forbrukerklage- utvalget tvisteløsningstilbud. Han vinner frem, men opplever at selger her bringer saken inn for tingretten og legger denne bredt an. Forbrukeren vil da ikke ha andre valg enn enten å gi opp den sak forbrukerklageutvalget gav ham medhold i eller å pådra seg det tap – betydelig større enn tvistegjenstandens verdi – som vil følge av et engasjement av prosessfullmektig med et eget utlegg til denne mange ganger overstigende det lovens § 10-5 (2) tillater ham tilkjent. Retten kan ikke se annet enn at den begrensning loven setter gjør det lite fristende for en forbruker fra det øyeblikk selgeren bringer saken inn for domstolene å fastholde selv et krav Forbrukerklageutvalget har gitt ham medhold i.»

– Et paradoks

Partner, prinsipal og leder av BAHRs prosedyreavdeling Atle J. Skaldebø-Rød, sier seg enig i tingrettens hjertesukk.

– Det er et paradoks at en profesjonell part som ikke aksepterer Forbrukerklageutvalgets avgjørelse, skal kunne bringe saken inn for tingretten og søke beskyttelse under småkravsprosessens kostnadsbegrensningsregel når saken tapes. Dersom en forbruker må betale sine egne advokatutgifter i en slik sak, blir forbrukeren nærmest tvunget til å oppgi saken fordi advokatkostnadene vil overstige tvistegjenstanden mange ganger. Vi påtok oss derfor denne saken som en vederlagsfri pro bono-sak. Forbrukeren fikk dermed prøvd sin sak gratis, og vår advokatfullmektig Ragnar Hafting fikk nyttig erfaring fra rettssalen, sier Skaldebø-Rød.

Tilsynet fornøyd

Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet mener dette er et godt resultat for forbrukeren.

– Forhåpentligvis vil avgjørelsen kunne danne presedens og være til hjelp for fremtidige festivalgjengere som opplever at programmet endres etter at de har kjøpt billetter. Det er dessuten gledelig at enkelte advokatfirmaer gir forbrukere kostnadsfri bistand til å føre denne typen saker, sier Elton Haug.

Les avgjørelsen her (Lovdata PRO)

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at det i forslaget til endringer i tvisteloven var lagt inn forslag om å endre reglene, slik at man hever grensen fra 20 til 40 prosent av tvistesummen. Dette forslaget gjelder imidlertid ikke småkravsprosessen, slik artikkelen hevdet, kun allmennprosessen. Rett24 takker lovavdelingen for påpekningen.