I dokumentene Arbeids- og sosialdepartementet tilgjengeliggjorde sist uke, finnes en mailutveksling som fant sted 4. oktober i år, altså snaut to uker før Riksadvokaten ble orientert om NAV-saken, den 16. oktober.

Av mailene fremgår det at departementet den 2. oktober fikk beskjed fra Regjeringsadvokaten om at RAs syn på saken skal foreligge «mot slutten av neste uke», altså formodentlig rundt 10. eller 11. oktober.

Utkast til orientering overfor Riksadvokaten er ifølge mailene kladdet på denne tiden, men i utvekslingen skriver NAV videre: «(...) etter nærmere vurdering ser vi at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet.»

Denne eposten fikk mandag oppmerksomhet i både Bergens Tidende og Aftenposten. Til Aftenposten sier saksordfører i kontrollkomitéen, Eva Kristin Hansen (Ap): «Dette er en uheldig praksis. Jeg er litt bekymret for at dette kan være en kultur.»

Til Bergens Tidende forklarer kontorsjef Liv Tove Espedal i Ytelsesavdelingen i NAV, at mailen fra 4. oktober ble sendt på et tidspunkt da det ennå ikke var avklart om rettsanvendelsen var feil. «I lys av sakens alvor så vi det som nødvendig med en avklaring av lovspørsmålet før det ble offentliggjort», sier Espedal, ifølge NTBs referat.

Påtale var alt varslet

Av en tidligere epost, sendt den 27. september, fremkommer det at NAV allerede før dette hadde satt brems på lavere påtalemyndighet – om enn uten å orientere Riksadvokaten. I mailen refereres det til at NAV på denne tiden er blitt kontaktet av Riksadvokatembetet, ettersom de hadde mottatt flere henvendelser fra påtalejurister, som følge av at NAV ba dem om å sette alle straffesaker i bero, og om å utsette berammede saker.

«Vi har bedt juridisk seksjon om å ta ansvar for å gi Riksadvokaten (...) en formell orientering om saken», heter det videre i eposten. Men dette skulle altså komme til å drøye noen uker. 

Hva som sto i svaret Regjeringsadvokaten formodentlig kom med rundt den 10. eller 11. oktober, er ikke tilgjengeliggjort. Det som er kjent, er at Riksadvokaten i den påfølgende uken, den 16. oktober, ble orientert.

Tidslinjen for høsten 2019 blir da slik:

30. august 2019: Direktoratet skriver for første gang til departementet om at endringen vil kunne få konsekvenser for straffesaker bakover i tid, og at endringen derfor vil kunne få større betydning enn man hittil hadde sett for seg. Direktoratet ber om et snarlig møte.

13. september holdes det første møtet mellom direktoratet og departementet om de nye forutsetningene.

17. september blir Regjeringsadvokaten koblet inn.

27. september fremkommer det at Riksadvokaten har kontaktet NAV, ettersom det er kommet henvendelser fra lavere påtalemyndighet i forbindelse med at NAV har bedt dem stille straffesaker i bero, og utsette berammede saker. Juridisk seksjon får ansvar for å orientere Riksadvokaten formelt.

2. oktober blir det klart at Regjeringsadvokatens vurdering skal foreligge «mot slutten av neste uke»

4. oktober beslutter NAV at Riksadvokaten skal orienteres muntlig, i stedet for i brevs form, for å unngå offentlighet på dette stadiet.

Rundt 10. eller 11. oktober skal Regjeringsadvokatens vurdering, ifølge mailen av 2. oktober, foreligge. Denne er ikke offentliggjort.

16. oktober blir Riksadvokaten orientert.

I uke 43 blir Gjenopptakelseskommisjonen og Domstoladministrasjonen orientert.

27. oktober formulerer direktoratet den formelle konklusjonen om hvordan det mener EØS-retten må tolkes.

28. oktober holdes pressekonferansen.